Sunday, January 24, 2010

ಪಾಠ ೬ - ಮನೆ :: पाठम् ६ - गृहम् । :: Lesson 6 - Home


नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 


6.1 गृहम् ::  ಮನೆ :: Home(न::ನ::N) गृह ::  ಗೃಹ  ::  gRRiha  ::  ಮನೆ  ::  Home
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) वसति  ::  ವಸತಿ  ::  vasati  ::  ಮನೆ  :: Home
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) गृहपत्रसङ्ज्ञा ::  ಗೃಹಪತ್ರಸಞ್ಜ್ಞಾ  ::  gRRihapatrasa~Nj~naa  ::  ಮನೆ ವಿಳಾಸ  ::  Home address
(पु::ಪು::M) आलय ::  ಆಲಯ  :: aalaya ::  ಆಲಯ / ಮನೆ  ::  House
(पु::ಪು::M) आवास  ::  ಆವಾಸ  ::  aavaasa  ::  ಮನೆ  ::  House
(पु::ಪು::M) निलय ::  ನಿಲಯ  ::  nilaya  :: ಮನೆ ::  House
(न::ನ::N) सदन  ::  ಸದನ  :: sadana  ::  ಮನೆ :: House
(न::ನ::N) भवन  ::  ಭವನ  ::  bhavana  ::  ಮನೆ  ::  House
(न::ನ::N) गार्ह :: ಗಾರ್ಹ  ::  gaarha  :: ಕುಟುಂಬ  ::  Household
(वि::ವಿ::A) बहिर्गृह  ::  ಬಹಿರ್ಗೄಹ ::  bahirgRRiha  ::  ಹೊರಮನೆ  ::  Out-house
(पु::ಪು::M) गार्हपत्य  ::  ಗೃಹಪತ್ಯ  ::  gRRihapatya  ::  ಮನೆ ಕರ್ತವ್ಯ  ::  Household responsibilities

(पु::ಪು::M) उपस्कर  ::  ಉಪಸ್ಕರ  ::  upaskara  ::  ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮನೆ ವಸ್ತು  ::  Household articles
(पु::ಪು::M) कोष्टक  ::  ಕೋಷ್ಟಕ  :: koShTaka ::  ಕೊಠಡಿ  ::  Room
(पु::ಪು::M) वासगृह  ::  ವಾಸಗೃಹ  :: vaasagRRiha  ::  ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ  / ಶಯನ ಗೃಹ  ::  Bedroom
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्नानशाला  ::  ಸ್ನಾನಶಾಲಾ  :: snaanashaalaa  ::  ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ  ::  Bathroom

(पु::ಪು::M) कोष :: ಕೋಷ  :: koSha  ::  ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆ / ಭಂಡಾರ  ::  Store room 
(पु::ಪು::M) अतिथिप्रकोष्ठ  :: ಅತಿಥಿಪ್ರಕೋಷ್ಠ  ::  atithiprakoShTha  ::  ಅತಿಥಿಗೃಹ  ::  Guest room

(पु::ಪು::M) पठनप्रकोष्ठ  ::  ಪಠನಪ್ರಕೋಷ್ಠ  ::  paThanaprakoShTha  ::  ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ  ::  Study room

(न::ನ::N) नेपथ्यगृह  ::  ನೇಪಥ್ಯಗೃಹ  :: nepathyagRRiha ::  ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆ ::  Change room / Toilet room / Locker room
(पु::ಪು::M) वाचनालय  ::  ವಾಚನಾಲಯ  ::  vaachanaalaya  ::  ಓದುವ ಕೊಠಡಿ ::  Reading room

(पु::ಪು::M) गर्भगृह ::  ಗರ್ಭಗೃಹ  ::  garbhagRRiha  ::  ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ (ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ)  :: 

(पु::ಪು::M) प्रधानकक्ष ::  ಪ್ರಧಾನಕಕ್ಷಾ  :: pradhaanakakShaa  :: ಮುಖ್ಯ ಕಕ್ಷೆ / ಹಾಲ್ ::  Hall
(न::ನ::N) सभागृह  ::  ಸಭಾಗೃಹ  ::  sabhaagRRiha :: ಸಭಾ ಕಕ್ಷೆ /ಹಾಲ್  :: Hall
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भोजनशाला  ::  ಭೋಜನಶಾಲಾ  ::  bhojanashaalaa  ::  ಊಟದ ಶಾಲೆ  ::  Dining hall
(न::ನ::N) पूजागृह :: ಪೂಜಾಗೃಹ  :: pUjaagRRiha  ::  ಪೂಜೆ ಗೃಹ  ::  Prayer hall

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पाकशाला  ::  ಪಾಕಶಾಲಾ  ::  paakashaalaa  ::  ಅಡಿಗೆ ಮನೆ  ::  Kitchen
(पु::ಪು::M) गृहस्य पृष्ठत  ::  ಗೃಹಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತ ::  gRRihasya pRRiShThata
(वि::ವಿ::A) उपरितनतल  ::  ಉಪರೀತನತಲ  ::  uparItanatala  ::  ಮಹಡಿ :: Upstairs
(न::ನ::N) सोपान  ::  ಸೋಪಾನ  :: sopaana  ::  ಮೆಟ್ಟಿಲು /ಪಾವಟಿಗೆ  :: Stairs
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) सोपानमाला  ::  ಸೋಪಾನಮಾಲಾ  ::  sopaanamaalaa  ::  ತಿರುಗು ಮೆಟ್ಟಿಲು  ::  Winding stairs
(न::ನ::N) अधोगृह  ::  ಅಧೋಗೃಹ  ::  adhogRRiha  ::  ನೆಲಮಹಡಿ  :: Basement
(न::ನ::N) वातायन  ::  ವಾತಾಯನ  ::  vaataayana :: ಕಿಟಕಿ  ::  Window
(न::ನ::N) द्वार  ::  ದ್ವಾರ :: dvaara :: ಬಾಗಿಲು  ::  Door
(पु::ಪು::M) दौवारिक  ::  ದೌವಾರಿಕ ::  douvaarika :: ದ್ವಾರಪಾಲಕ  :: Doorkeeper
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  पादपाशी  ::  ಪಾದಪಾಶೀ  :: paadapaashI  ::  ಕಾಲು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಪೆ  ::  Doormat
(पु::ಪು::M) ताल  ::  ತಾಲ  ::  taala  ::  ಬೀಗ  :: Lock
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कुञ्चिका ::  ಕುಙ್ಚಿಕಾ  ::  ku~nchikaa  ::  ಬೀಗದ ಕೈ  ::  Key
(पु::ಪು::M) दर्पण  ::  ದರ್ಪಣ  :: darpaNa  ::  ಕನ್ನಡಿ  :: Mirror
(न::ನ::N) प्रतिबिम्ब  ::  ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ::  pratibiMba  ::  ಪ್ರತಿಬಿಂಬ  ::  Mirror image
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) उत्पीठिका ::  ಉತ್ಪೀಠಿಕಾ  ::  utpIThikaa  ::  ಮೇಜು  ::  Table
(पु::ಪು::M) पतलच्छन्द  :: ಪತಲಚ್ಛನ್ದ  ::  patalachChanda  ::  ಮೇಜು ಹಾಸು  ::  Table cloth
(पु::ಪು::M) पटलदीप ::  ಪಟಲದೀಪ  ::  paTaladIpa  ::  ಮೇಜು ದೀಪ  ::  Table lamp
(न::ನ::N) भोजनपीठ  ::  ಭೋಜನಪೀಠ  :: bhojanapITha  ::  ಭೋಜನ ಮೇಜು  ::  Dining Table
(पु::ಪು::M) मञ्च ::  ಮಙ್ಚ  ::  ma~ncha  :: ಮಂಚ  ::  Bed
(न::ನ::N) शयन   ::  ಶಯನ  ::  shayana  ::  ಮಂಚ  :: Bed
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शय्या :: ಶಯ್ಯಾ  ::  shayyaa  ::  ಹಾಸಿಗೆ  ::  Bed / Mattress
(न::ನ::N) आस्तरण  ::  ಆಸ್ತರಣ  ::  aastaraNa  ::  ಹಾಸಿಗೆ  ::  Bed sheet
(पु::ಪು::M) तल्प ::  ತಲ್ಪ  :: talpa  ::  ಮದುವೆಯ ಹಾಸಿಗೆ  :: Marital bed
(न::ನ::N) छदि  ::  ಛದಿ  ::  Chadi  ::  ಛಾವಣಿ / ಚಾವಣಿ  / ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ  : : Roof
(पु::ಪು::M) अट्ट  :: ಅಟ್ಟ  ::  aTTa ::  ಅಟ್ಟ / ಮೇಲ್ಮನೆ / ಮಹಡಿ / ಮಹಡಿ ಮನೆ  ::  Upper storey / Apartment on roof
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अट्टाधारिका :: ಅಟ್ಟಧಾರಿಕಾ  :: aTTadhaarikaa  ::  ತೀರು / ತೊಲೆ ::  Roof beam
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भूमि  ::  ಭೂಮಿ  :: bhUmi  ::  ನೆಲ / ಭೂಮಿ  :: Floor / Ground
(पु::ಪು::M) भित्ति ::  ಭಿತ್ತಿ  ::  bhitti  ::  ಗೋಡೆ  :: Wall
(पु::ಪು::M) विभेद  :: ವಿಭೇದ ::  vibhedha  ::  ಬಿರುಕು ::  Crack in the wall
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कपाटिका  ::  ಕಪಾಟಿಕಾ  :: kapaaTikaa ::  ಕಪಾಟು  ::  Cupboard
(पु::ಪು::M) कोण  ::  ಕೋಣ  :: koNa  ::  ಮೂಲೆ  ::  Corner
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) निधानिका  :: ನಿಧಾನಿಕಾ  ::  nidhaanikaa  ::  ಕಪಾಟು ::  Shelf
(पु::ಪು::M) प्रघण ::  ಪ್ರಘಣ  ::  praGhaNa  ::  ಮೊಗಸಾಲೆ / ಕೈಸಾಲೆ  ::  Veranda
(न::ನ::N) उद्यान :: ಉದ್ಯಾನ  :: udyaana  ::  ಉದ್ಯಾನ / ಕೈತೋಟ / ಉದ್ಯಾನವನ ::  Garden
(न::ನ::N) उपवन  :  ಉಪವನ  ::  upavana  :: ಉದ್ಯಾನ / ಕೈತೋಟ / ಉದ್ಯಾನವನ ::  Garden

No comments: