Wednesday, January 27, 2010

ಗೀತಂ ೨: ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮ್

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಗ್ರಾಮೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಸಿದ್ಧಿವನಮ್ |
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ ದೇವೀಸ್ವರೂಪಾ ಬಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ ||
ಬಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ ||

ಹರಿಮಂದಿರಮಿದಮಖಿಲಶರೀರಂ
ಧನಶಕ್ತೀ ಜನಸೇವಾಯೈ
ಯತ್ರ ಚ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ವನರಾಜಃ
ಧೇನುರ್ಮಾತಾ ಪರಮಶಿವಾ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿವಗುಣಗಾನಂ
ದೀಪನುತಿಃ ಖಲು ಶತ್ರುಪರಾ ||
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೧||

ಭಾಗ್ಯವಿದಾಯಿ ನಿಜಾರ್ಜಿತಕರ್ಮ
ಯತ್ರ ಶ್ರಮಶ್ಶ್ರಿಯಮರ್ಜಯತಿ
ತ್ಯಾಗಧನಾನಾಂ ತಪೋನಿಧೀನಾಂ
ಗಾಥಾಂ ಗಾಯತಿ ಕವಿವಾಣೀ
ಗಂಗಾಜಲಮಿವ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಶಂಸತಿ ಯತಿವಾಣೀ
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೨||

ಯತ್ರ ಹಿ ನೈವ ಸ್ವದೇಹವಿಮೋಹಃ
ಯುದ್ಧರತಾನಾಂ ವೀರಾಣಾಂ
ಯತ್ರ ಹಿ ಕೃಷಕಃ ಕಾರ್ಯರತಃ ಸನ್
ಪಶ್ಯತಿ ಜೀವನಸಾಫಲ್ಯಂ
ಜೀವನಲಕ್ಷಂ ನ ಹಿ ಧನಪದವೀ
ಯತ್ರ ಚ ಪರಶಿವಪದಸೇವಾ
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೩||

No comments: