Saturday, July 24, 2010

नमो भगवति | ನಮೋ ಭಗವತಿ | namo bhagavati

ನಮೋ ಭಗವತಿ

ಲೇಖಕಃ: ಗು. ಗಣಪಯ್ಯಹೊಳ್ಳಃ

ನಮೋ ಭಗವತಿ | ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ |
ವಂದೇ ತವ ಪದಯುಗಲಮ್ ||
ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿತನು ಭಾರತೀ
ಚಿತ್ತಂ ಕಾರಯ ಮಮ ವಿಮಲಮ್             ||ಪ||

ವೀಣಾವಾದಿನಿ ಶುಭಮತಿದಾಯಿನಿ
ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತೇ ದೇವನುತೇ |
ವರ್ಣಜ್ಞಾನಂ ಸಕಲನಿದಾನಂ
ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಕುರು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ            ||೧||

ಹಂಸವಾಹಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ
ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಾ ಭವ ವರದೇ |
ಮಂಜುಲಹಾಸಿನಿ ನಾಟ್ಯವಿಲಾಸಿನಿ
ಲಾಸ್ಯಂ ಕುರು ಮಮ ರಸನಾಗ್ರೇ            ||೨||


नमो भगवति
लेखकः: गु. गणपय्यहोळ्ळः 

नमो भगवति । हे सरस्वति ।
वन्दे तव पदयुगलम् ॥
विद्यां बुद्धिं वितनु भारती
चित्तं कारय मम विमलम्             ||ಪ|| 


वीणावादिनि शुभमतिदायिनि
पुस्तकहस्ते देवनुते ।
वर्णज्ञानं सकलनिदानं
सन्निहितं कुरु मम चित्ते             ||೧|| 


हंसवाहिनि ब्रह्मवादिनि
करुणापूर्णा भव वरदे ।
मञ्जुलहासिनि नाट्यविलासिनि
लास्यं कुरु मम रसनाग्रे             ||೨|| 


namo Bagavati

leKakaH: gu. gaNapayyahoLLaH

namo Bagavati | he sarasvati |
vande tava padayugalam ||
vidyAM buddhiM vitanu BAratI
cittaM kAraya mama vimalam ||

vINAvAdini SuBamatidAyini
pustakahaste devanute |
varNaj~jaanaM sakalanidAnaM
sannihitaM kuru mama citte ||1||

haMsavAhini brahmavAdini
karuNApUrNA Bava varade |
ma~jjulahAsini nATyavilAsini
lAsyaM kuru mama rasanAgre ||2||
 

ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ | नैव क्लिष्टा न च कठिना | naiva kliShTA na ca kaThinA

ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ

ಲೇಖಕಃ: ವಸಂತ ಗಾಡಗೀಳಃ

ಸುರಸಸುಬೋಧಾ ವಿಶ್ವಮನೋಜ್ಞಾ
ಲಲಿತಾ ಹೃದ್ಯಾ ರಮಣೀಯಾ |
ಅಮೃತವಾಣೀ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ            ||ಪ||

ಕವಿಕೋಕಿಲ-ವಾಲ್ಮೀಕಿ-ವಿರಚಿತಾ
ರಾಮಾಯಣ-ರಮಣೀಯಕಥಾ |
ಅತೀವಸರಲಾ ಮಧುರಮಂಜುಲಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ            ||೧||

ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಾ ಗಣೇಶಲಿಖಿತಾ
ಮಹಾಭಾರತೇ ಪುಣ್ಯಕಥಾ |
ಕೌರವ-ಪಾಂಡವ-ಸಂಗರ-ಮಥಿತಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ            ||೨||

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ-ಸಮರಾಂಗಣ-ಗೀತಾ
ವಿಶ್ವವಂದಿತಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ |
ಅಮೃತಮಧುರಾ ಕರ್ಮದೀಪಿಕಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ            ||೩||

ಕವಿಕುಲಗುರು-ನವ-ರಸೋನ್ಮೇಷಜಾ
ಋತು-ರಘು-ಕುಮಾರ-ಕವಿತಾ |
ವಿಕ್ರಮ-ಶಾಕುಂತಲ-ಮಾಲವಿಕಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ            ||೪||

नैव क्लिष्टा न च कठिना


लेखकः: वसंत गाडगीळः

सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा
ललिता हृद्या रमणीया ।
अमृतवाणी संस्कृतभाषा
नैव क्लिष्टा न च कठिना ॥धृ॥ कविकोकिल-वाल्मीकि-विरचिता
रामायण-रमणीयकथा ।
अतीवसरला मधुरमञ्जुला
नैव क्लिष्टा न च कठिना ॥१॥ 


व्यासविरचिता गणेशलिखिता
महाभारते पुण्यकथा ।
कौरव-पाण्डव-सञ्गर-मथिता
नैव क्लिष्टा न च कठिना ॥२॥ 


कुरुक्षेत्र-समराञ्गण-गीता
विश्ववन्दिता भगवद्गीता ।
अमृतमधुरा कर्मदीपिका
नैव क्लिष्टा न च कठिना ॥३॥ 


कविकुलगुरु-नव-रसोन्मेषजा
ऋतु-रघु-कुमार-कविता ।
विक्रम-शाकुन्तल-मालविका
नैव क्लिष्टा न च कठिना ॥४॥ naiva kliShTA na ca kaThinA


lEKakaH: vasaMta gADagILaH

surasasubOdhA viSvamanOj~jA
lalitA hRudyA ramaNIyA |
amRutavANI saMskRutaBAShA
naiva kliShTA na ca kaThinA            ||dhṛ|| 


 
kavikOkila-vAlmIki-viracitA
rAmAyaNa-ramaNIyakathA |
atIvasaralA madhuramaMjulA
naiva kliShTA na ca kaThinA            ||1||


vyAsaviracitA gaNESaliKitA
mahABAratE puNyakathaa |
kourava-pAMDava-saMgara-mathitA
naiva kliShTA na ca kaThinA            ||2||


kurukShEtra-samarAMgaNa-gItA
viSvavaMditA BagavadgItA |
amRutamadhurA karmadIpikA
naiva kliShTA na ca kaThinA            ||3||


kavikulaguru-nava-rasOnmEShajA
Rutu-raGu-kumAra-kavitA |
vikrama-SAkuMtala-mAlavikA
naiva kliShTA na ca kaThinA            ||4||

Wednesday, January 27, 2010

ಗೀತಂ ೩: ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಮ್

ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀಧರ ಭಾಸ್ಕರವರ್ಣೇಕರಃ

ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ
ವಚಸಾ ಸತತಂ ವದನೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ        ||ಪ||

ನ ಭೋಗ ಭವನೇ ರಮಣೀಯಂ
ನ ಚ ಸುಖ ಶಯನೇ ಶಯನೀಯಂ
ಅಹರ್ನಿಶಂ ಜಾಗರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೧||

ನ ಜಾತು ದುಃಖಂ ಗಣನೀಯಂ
ನ ಚ ನಿಜಸೌಖ್ಯಂ ಮನನೀಯಂ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ತ್ವರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೨||

ದುಃಖಸಾಗರೇ ತರಣೀಯಂ
ಕಷ್ಟಪರ್ವತೇ ಚರಣೀಯಂ
ವಿಪತ್ತಿ ವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೩||

ಗಹನಾರಣ್ಯೇ ಘನಾಂಧಕಾರೇ
ಬಂಧುಜನಾ ಯೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗಹ್ವರೇ
ತತ್ರ ಮಯಾ ಸಂಚರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೪||

मनसा सततम् स्मरणीयम्
मनसा सततम् स्मरणीयम्
वचसा सततम् वदनीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥धृ॥ 


न भोग भवने रमणीयम्
न च सुख शयने शयनीयम्
अहर्निशम् जागरणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥१॥ 


न जातु दुःखम् गणनीयम्
न च निज सौख्यम् मननीयम्
कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥२॥


दुःख सागरे तरणीयम्
कष्ट पर्वते चरणीयम्
विपत्ति विपिने भ्रमणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥३॥ 


गहनारण्ये घनान्धकारे
बन्धु जना ये स्थिता गह्वरे
तत्र मया सन्चरणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥४॥


manasā satatam smaraṇīyam
manasā satatam smaraṇīyam
vacasā satatam vadanīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||dhṛ|| 

 
na bhoga bhavane ramaṇīyam
na ca sukha śayane śayanīyam
aharniśam jāgaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||1||


na jātu duaḥkham gaṇanīyam
na ca nija saukhyam mananīyam
kārya kṣetre tvaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||2||


duaḥkha sāgare taraṇīyam
kaṣṭa parvate caraṇīyam
vipatti vipine bhramaṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||3||


gahanāraṇye ghanāndhakāre
bandhu janā ye sthitā gahvare
tatra mayā sancaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||4||


Translation:
 

Let us always remember,
Let us repeatedly speak out:
Our duty is to do good to humanity.

Let us not focus on material pleasures
Nor lay in the lap of luxury;
Let us be awakened always that
Our duty is to do good to humanity.

Let us not enumerate our sorrows
Nor constantly reflect on our happiness
Let us step up to take action:
Our duty is to do good to humanity.

Let us sail over oceans of misery,
Let us scale mountains of difficulty.
While roaming through the jungle of adversity,
Our duty is to do good to humanity.

Be it a dense forest of extreme darkness
Or surrounded by kith and kin
When we travel these paths,
Our duty remains - to do good to humanity.


ಗೀತಂ ೨: ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮ್

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಗ್ರಾಮೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಸಿದ್ಧಿವನಮ್ |
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ ದೇವೀಸ್ವರೂಪಾ ಬಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ ||
ಬಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ ||

ಹರಿಮಂದಿರಮಿದಮಖಿಲಶರೀರಂ
ಧನಶಕ್ತೀ ಜನಸೇವಾಯೈ
ಯತ್ರ ಚ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ವನರಾಜಃ
ಧೇನುರ್ಮಾತಾ ಪರಮಶಿವಾ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿವಗುಣಗಾನಂ
ದೀಪನುತಿಃ ಖಲು ಶತ್ರುಪರಾ ||
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೧||

ಭಾಗ್ಯವಿದಾಯಿ ನಿಜಾರ್ಜಿತಕರ್ಮ
ಯತ್ರ ಶ್ರಮಶ್ಶ್ರಿಯಮರ್ಜಯತಿ
ತ್ಯಾಗಧನಾನಾಂ ತಪೋನಿಧೀನಾಂ
ಗಾಥಾಂ ಗಾಯತಿ ಕವಿವಾಣೀ
ಗಂಗಾಜಲಮಿವ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಶಂಸತಿ ಯತಿವಾಣೀ
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೨||

ಯತ್ರ ಹಿ ನೈವ ಸ್ವದೇಹವಿಮೋಹಃ
ಯುದ್ಧರತಾನಾಂ ವೀರಾಣಾಂ
ಯತ್ರ ಹಿ ಕೃಷಕಃ ಕಾರ್ಯರತಃ ಸನ್
ಪಶ್ಯತಿ ಜೀವನಸಾಫಲ್ಯಂ
ಜೀವನಲಕ್ಷಂ ನ ಹಿ ಧನಪದವೀ
ಯತ್ರ ಚ ಪರಶಿವಪದಸೇವಾ
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೩||

ಗೀತಂ ೧: ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್

ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶರ್ಮಾಃ

ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ವದತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಲಸತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಚಿರಂ, ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ಚ ಪುನರಪಿ
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||ಪ||

ಜ್ಞಾನವೈಭವಂ ವೇದವಾಙ್ಮಯಂ
ಲಸತಿ ಯತ್ರ ಭವಭಯಾಪಹಾರಿ ಮುನಿಭಿರಾರ್ಜಿತಮ್ |
ಕೀರ್ತಿರಾರ್ಜಿತಾ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಣಯನಾತ್
ವ್ಯಾಸ ಭಾಸ ಕಾಲಿದಾಸ ಭಾಣ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಭಿಃ
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೧||

ಸ್ಥಾನಮೂರ್ಜಿತಂ ಯಸ್ಯ ಮನ್ವತೇ
ವಾಗ್ವಿಚಿಂತಕಾ ಹಿ ವಾಕ್ಷು ಯಸ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಧುರತಾಮ್ |
ಯದ್ವಿನಾ ಜನಾ ನೈವ ಜಾನತೇ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಸನಾತನಾಭಿಧಾಂ ವರಾಮ್
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೨||

ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸ್ತಥಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇಶ್ಚ ಪ್ರಣಯನಾಚ್ಚ ಮನುಕುಲಮ್ |
ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಯತು ಮನುಕುಲಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಮನುಕುಲಮ್
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೩||

Sunday, January 24, 2010

ಪಾಠ ೬ - ಮನೆ :: पाठम् ६ - गृहम् । :: Lesson 6 - Home


नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 


6.1 गृहम् ::  ಮನೆ :: Home(न::ನ::N) गृह ::  ಗೃಹ  ::  gRRiha  ::  ಮನೆ  ::  Home
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) वसति  ::  ವಸತಿ  ::  vasati  ::  ಮನೆ  :: Home
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) गृहपत्रसङ्ज्ञा ::  ಗೃಹಪತ್ರಸಞ್ಜ್ಞಾ  ::  gRRihapatrasa~Nj~naa  ::  ಮನೆ ವಿಳಾಸ  ::  Home address
(पु::ಪು::M) आलय ::  ಆಲಯ  :: aalaya ::  ಆಲಯ / ಮನೆ  ::  House
(पु::ಪು::M) आवास  ::  ಆವಾಸ  ::  aavaasa  ::  ಮನೆ  ::  House
(पु::ಪು::M) निलय ::  ನಿಲಯ  ::  nilaya  :: ಮನೆ ::  House
(न::ನ::N) सदन  ::  ಸದನ  :: sadana  ::  ಮನೆ :: House
(न::ನ::N) भवन  ::  ಭವನ  ::  bhavana  ::  ಮನೆ  ::  House
(न::ನ::N) गार्ह :: ಗಾರ್ಹ  ::  gaarha  :: ಕುಟುಂಬ  ::  Household
(वि::ವಿ::A) बहिर्गृह  ::  ಬಹಿರ್ಗೄಹ ::  bahirgRRiha  ::  ಹೊರಮನೆ  ::  Out-house
(पु::ಪು::M) गार्हपत्य  ::  ಗೃಹಪತ್ಯ  ::  gRRihapatya  ::  ಮನೆ ಕರ್ತವ್ಯ  ::  Household responsibilities

(पु::ಪು::M) उपस्कर  ::  ಉಪಸ್ಕರ  ::  upaskara  ::  ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮನೆ ವಸ್ತು  ::  Household articles
(पु::ಪು::M) कोष्टक  ::  ಕೋಷ್ಟಕ  :: koShTaka ::  ಕೊಠಡಿ  ::  Room
(पु::ಪು::M) वासगृह  ::  ವಾಸಗೃಹ  :: vaasagRRiha  ::  ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ  / ಶಯನ ಗೃಹ  ::  Bedroom
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्नानशाला  ::  ಸ್ನಾನಶಾಲಾ  :: snaanashaalaa  ::  ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ  ::  Bathroom

(पु::ಪು::M) कोष :: ಕೋಷ  :: koSha  ::  ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆ / ಭಂಡಾರ  ::  Store room 
(पु::ಪು::M) अतिथिप्रकोष्ठ  :: ಅತಿಥಿಪ್ರಕೋಷ್ಠ  ::  atithiprakoShTha  ::  ಅತಿಥಿಗೃಹ  ::  Guest room

(पु::ಪು::M) पठनप्रकोष्ठ  ::  ಪಠನಪ್ರಕೋಷ್ಠ  ::  paThanaprakoShTha  ::  ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ  ::  Study room

(न::ನ::N) नेपथ्यगृह  ::  ನೇಪಥ್ಯಗೃಹ  :: nepathyagRRiha ::  ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆ ::  Change room / Toilet room / Locker room
(पु::ಪು::M) वाचनालय  ::  ವಾಚನಾಲಯ  ::  vaachanaalaya  ::  ಓದುವ ಕೊಠಡಿ ::  Reading room

(पु::ಪು::M) गर्भगृह ::  ಗರ್ಭಗೃಹ  ::  garbhagRRiha  ::  ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ (ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ)  :: 

(पु::ಪು::M) प्रधानकक्ष ::  ಪ್ರಧಾನಕಕ್ಷಾ  :: pradhaanakakShaa  :: ಮುಖ್ಯ ಕಕ್ಷೆ / ಹಾಲ್ ::  Hall
(न::ನ::N) सभागृह  ::  ಸಭಾಗೃಹ  ::  sabhaagRRiha :: ಸಭಾ ಕಕ್ಷೆ /ಹಾಲ್  :: Hall
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भोजनशाला  ::  ಭೋಜನಶಾಲಾ  ::  bhojanashaalaa  ::  ಊಟದ ಶಾಲೆ  ::  Dining hall
(न::ನ::N) पूजागृह :: ಪೂಜಾಗೃಹ  :: pUjaagRRiha  ::  ಪೂಜೆ ಗೃಹ  ::  Prayer hall

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पाकशाला  ::  ಪಾಕಶಾಲಾ  ::  paakashaalaa  ::  ಅಡಿಗೆ ಮನೆ  ::  Kitchen
(पु::ಪು::M) गृहस्य पृष्ठत  ::  ಗೃಹಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತ ::  gRRihasya pRRiShThata
(वि::ವಿ::A) उपरितनतल  ::  ಉಪರೀತನತಲ  ::  uparItanatala  ::  ಮಹಡಿ :: Upstairs
(न::ನ::N) सोपान  ::  ಸೋಪಾನ  :: sopaana  ::  ಮೆಟ್ಟಿಲು /ಪಾವಟಿಗೆ  :: Stairs
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) सोपानमाला  ::  ಸೋಪಾನಮಾಲಾ  ::  sopaanamaalaa  ::  ತಿರುಗು ಮೆಟ್ಟಿಲು  ::  Winding stairs
(न::ನ::N) अधोगृह  ::  ಅಧೋಗೃಹ  ::  adhogRRiha  ::  ನೆಲಮಹಡಿ  :: Basement
(न::ನ::N) वातायन  ::  ವಾತಾಯನ  ::  vaataayana :: ಕಿಟಕಿ  ::  Window
(न::ನ::N) द्वार  ::  ದ್ವಾರ :: dvaara :: ಬಾಗಿಲು  ::  Door
(पु::ಪು::M) दौवारिक  ::  ದೌವಾರಿಕ ::  douvaarika :: ದ್ವಾರಪಾಲಕ  :: Doorkeeper
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  पादपाशी  ::  ಪಾದಪಾಶೀ  :: paadapaashI  ::  ಕಾಲು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಪೆ  ::  Doormat
(पु::ಪು::M) ताल  ::  ತಾಲ  ::  taala  ::  ಬೀಗ  :: Lock
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कुञ्चिका ::  ಕುಙ್ಚಿಕಾ  ::  ku~nchikaa  ::  ಬೀಗದ ಕೈ  ::  Key
(पु::ಪು::M) दर्पण  ::  ದರ್ಪಣ  :: darpaNa  ::  ಕನ್ನಡಿ  :: Mirror
(न::ನ::N) प्रतिबिम्ब  ::  ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ::  pratibiMba  ::  ಪ್ರತಿಬಿಂಬ  ::  Mirror image
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) उत्पीठिका ::  ಉತ್ಪೀಠಿಕಾ  ::  utpIThikaa  ::  ಮೇಜು  ::  Table
(पु::ಪು::M) पतलच्छन्द  :: ಪತಲಚ್ಛನ್ದ  ::  patalachChanda  ::  ಮೇಜು ಹಾಸು  ::  Table cloth
(पु::ಪು::M) पटलदीप ::  ಪಟಲದೀಪ  ::  paTaladIpa  ::  ಮೇಜು ದೀಪ  ::  Table lamp
(न::ನ::N) भोजनपीठ  ::  ಭೋಜನಪೀಠ  :: bhojanapITha  ::  ಭೋಜನ ಮೇಜು  ::  Dining Table
(पु::ಪು::M) मञ्च ::  ಮಙ್ಚ  ::  ma~ncha  :: ಮಂಚ  ::  Bed
(न::ನ::N) शयन   ::  ಶಯನ  ::  shayana  ::  ಮಂಚ  :: Bed
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शय्या :: ಶಯ್ಯಾ  ::  shayyaa  ::  ಹಾಸಿಗೆ  ::  Bed / Mattress
(न::ನ::N) आस्तरण  ::  ಆಸ್ತರಣ  ::  aastaraNa  ::  ಹಾಸಿಗೆ  ::  Bed sheet
(पु::ಪು::M) तल्प ::  ತಲ್ಪ  :: talpa  ::  ಮದುವೆಯ ಹಾಸಿಗೆ  :: Marital bed
(न::ನ::N) छदि  ::  ಛದಿ  ::  Chadi  ::  ಛಾವಣಿ / ಚಾವಣಿ  / ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ  : : Roof
(पु::ಪು::M) अट्ट  :: ಅಟ್ಟ  ::  aTTa ::  ಅಟ್ಟ / ಮೇಲ್ಮನೆ / ಮಹಡಿ / ಮಹಡಿ ಮನೆ  ::  Upper storey / Apartment on roof
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अट्टाधारिका :: ಅಟ್ಟಧಾರಿಕಾ  :: aTTadhaarikaa  ::  ತೀರು / ತೊಲೆ ::  Roof beam
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भूमि  ::  ಭೂಮಿ  :: bhUmi  ::  ನೆಲ / ಭೂಮಿ  :: Floor / Ground
(पु::ಪು::M) भित्ति ::  ಭಿತ್ತಿ  ::  bhitti  ::  ಗೋಡೆ  :: Wall
(पु::ಪು::M) विभेद  :: ವಿಭೇದ ::  vibhedha  ::  ಬಿರುಕು ::  Crack in the wall
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कपाटिका  ::  ಕಪಾಟಿಕಾ  :: kapaaTikaa ::  ಕಪಾಟು  ::  Cupboard
(पु::ಪು::M) कोण  ::  ಕೋಣ  :: koNa  ::  ಮೂಲೆ  ::  Corner
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) निधानिका  :: ನಿಧಾನಿಕಾ  ::  nidhaanikaa  ::  ಕಪಾಟು ::  Shelf
(पु::ಪು::M) प्रघण ::  ಪ್ರಘಣ  ::  praGhaNa  ::  ಮೊಗಸಾಲೆ / ಕೈಸಾಲೆ  ::  Veranda
(न::ನ::N) उद्यान :: ಉದ್ಯಾನ  :: udyaana  ::  ಉದ್ಯಾನ / ಕೈತೋಟ / ಉದ್ಯಾನವನ ::  Garden
(न::ನ::N) उपवन  :  ಉಪವನ  ::  upavana  :: ಉದ್ಯಾನ / ಕೈತೋಟ / ಉದ್ಯಾನವನ ::  Garden

ಪಾಠ ೫ - ಶಾಲೆ :: पाठम् ५ - शाला । :: Lesson 5 - School


नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 


5.1 शाला ::  ಶಾಲೆ :: School
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शाला ::  ಶಾಲಾ  ::  shaalaa ::  ಶಾಲೆ ::  School
(पु::ಪು::M) विद्यालय  ::  ವಿದ್ಯಾಲಯ  ::  vidyaalayaa  ::  ಶಾಲೆ / ವಿದ್ಯಾಲಯ  ::  School / Academic institution
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) विद्यासंस्था ::  ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥಾ  ::  vidyaasaMsthaa  ::  ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ  ::  Academic Institution
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अध्यापिका :: ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ  ::  adhyaapikaa ::  ಅಧ್ಯಾಪಕಿ / ಶಿಕ್ಷಕಿ  ::  Lady teacher
(पु::ಪು::M) अध्यापक ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ  :: adhyaapaka  ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Male teacher
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) उपाध्याया :: ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾ ::  upaadhyaayaa ::  ಅಧ್ಯಾಪಕಿ / ಶಿಕ್ಷಕಿ  ::  Lady teacher
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शिक्षिका :: ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ::  shikShikaa ::  ಅಧ್ಯಾಪಕಿ / ಶಿಕ್ಷಕಿ  ::  Lady teacher
(पु::ಪು::M) उपाध्याय ::  ಉಪಾಧ್ಯಾಯ  :: upaadhyaaya ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Male teacher
(पु::ಪು::M) पाठक ::  ಪಾಠಕ  :: paaThaka ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Teacher
(पु::ಪು::M) शिक्षक  ::  ಶಿಕ್ಷಕ :: shikShaka ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Teacher
(पु::ಪು::M) गुरु ::  ಗುರು :: guru ::  ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Guru / Teacher
(पु::ಪು::M) आचार्य ::  ಆಚಾರ್ಯ :: aachaarya ::  ಆಚಾರ್ಯ / ಗುರು ::  Guru / Teacher
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कक्षा ::  ಕಕ್ಷಾ  :: kakShaa  :: ತರಗತಿ / ಕೊಠಡಿ  ::  Room / Class
(पु::ಪು::M) कोष्टक  ::  ಕೋಷ್ಟಕ  :: koShTaka ::  ಕೊಠಡಿ  ::  Room
(पु::ಪು::M) प्रतीक्षालय ::  ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಲಯ  :: pratIkShaalaya  ::  ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಕೊಠಡಿ  ::  Waiting room
(न::ನ::N) आस्थान ::  ಆಸ್ಥಾನ  ::  aasthaana  ::  ಸಭಾ ಕೊಠಡಿ / ಆಸ್ಥಾನ  ::  Assembly room
(पु::ಪು::M) स्वागतकक्ष  ::  ಸ್ವಾಗತಕಕ್ಷಾ  ::  svaagatakakShaa  ::  ಸ್ವಾಗತ ಕೊಠಡಿ  ::  Reception
(पु::ಪು::M) अवधि ::  ಅವಧಿ :: avadhi ::  ಅವಧಿ ::  Period
(न::ನ::N) ज्योतिषशास्त्र ::  ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ  ::  jyotiShashaastra  ::  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Astrology
(न::ನ::N) खगोलशास्त्र  ::  ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರ  ::  khagolashaastra  ::  ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Astronomy
(पु::ಪು::M) व्यायाम  ::  ವ್ಯಾಯಾಮ  ::  vyaayaama  ::  ವ್ಯಾಯಾಮ  ::  Exercise
(पु::ಪು::M) विद्यार्थिनिलय  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ  ::  vidyaarthinilaya  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ  :: Hostel
(न::ನ::N) ज्ञान ::  ಜ್ಙಾನ ::  j~naana  ::  ಜ್ಙಾನ  ::  Knowledge
(न::ನ::N) भौतशास्त्र ::  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ  ::  bhoutashaastra  ::  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ::  Physics
(न::ನ::N) रसायनशास्त्र  ::  ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ  ::  raasaayanashaastra  ::  ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ::  Chemistry
(न::ನ::N)  जीव- रसायन  ::  ಜೀವ ರಸಾಯನ ::  jIva rasaayana  :: ಜೀವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Bio-chemistry
(न::ನ::N)  प्रयुक्तरसतन्त्र  ::  ಪ್ರಯುಕ್ತರತನ್ತ್ರ  ::  prayuktarasatantra  ::  ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Applied chemistry
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  प्रांगारिकी  ::  ಪ್ರಾಂಗಾರಿಕೀ  ::  praaMgaarikI  ::  ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Organic chemistry
(न::ನ::N) भौतिक रसायन  ::  ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನ  ::  bhoutika raasaayana  ::  ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ::  Physical chemistry
(न::ನ::N) तन्त्रिकाशास्त्र  :: ತನ್ತ್ರಿಕಾಶಾಸ್ತ್ರ  ::  tantrikaashaastra  ::  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Neurology
(न::ನ::N) विश्लेषण  :: ವಿಶ್ಲೇಷಣ  ::  vishleShaNa  ::  ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ  ::  Analysis
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) यन्त्रनिर्माणविद्या  ::  ಯನ್ತ್ರನಿರ್ಮಾಣವಿದ್ಯಾ  ::  yantranirmaaNavidyaa  :: ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Engineering
(पु::ಪು::M) विभाग ::  ವಿಭಾಗ  ::  vibhaaga  :: ವಿಭಾಗ  ::  Department
(न::ನ::N) अर्थशास्त्र  ::  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ  ::  arthashaastra  ::  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ::  Economics
(न::ನ::N) प्राणिविज्ञान  ::  ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಙಾನ  ::  praaNivij~naana  ::  ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಙಾನ  ::  Zoology
(न::ನ::N) वनस्पतिविज्ञान  ::  vanaspativij~naana  ::  ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Botany
(न::ನ::N) सङ्गणकयन्त्र  ::  ಸಞ್ಗಣಕಯನ್ತ್ರ  ::  sa~NgaNakayantra  ::  ಗಣಕ ಯಂತ್ರ  ::  Computer
(पु::ಪು::M)  इतिहास  ::  ಇತಿಹಾಸ  ::  itihaasa  ::  ಚರಿತ್ರೆ  ::   History
(न::ನ::N) चरित्र  ::  ಚರಿತ್ರ  ::  charitra  ::  ಚರಿತ್ರೆ  ::  History
(न::ನ::N) औषधविज्ञान :: ಔಷಧವಿಜ್ಙಾನ  ::  auShadhavij~naana ::  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Medicine
(पु::ಪು::M)  आयुर्वेद  ::  ಆಯುರ್ವೇದ  ::  aayurveda  ::  ಆಯುರ್ವೇದ  ::  Ayurveda (Ancient Indian medicine)
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) विद्या  ::  ವಿದ್ಯಾ  ::  vidyaa  ::  ವಿದ್ಯೆ ::  Learning / Knowledge
(पु::ಪು::M) विध्यार्थी  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ  :: vidyaarthI  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :: Male Student
(पु::ಪು::M) विध्यार्थिनी  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀ  :: vidyaarthinI  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ :: Female Student
(न::ನ::N) पुस्तक  ::  ಪುಸ್ತಕ  ::  pustaka  ::  ಪುಸ್ತಕ / ಹೊತ್ತಿಗೆ ::  Book
(न::ನ::N) ग्रन्थ  ::  ಗ್ರಂಥ  ::  grantha  ::  ಗ್ರಂಥ  ::  Book / Treatise
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) लेखनी  ::  ಲೇಖನಿ  ::  lekhanI  ::  ಲೇಖನಿ  ::  Pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) वर्णलेखनी  ::  ವರ್ಣಲೇಖನೀ  ::  varNalekhanI  ::  ವರ್ಣ ಲೇಖನಿ  ::  Sketch pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) गोलाग्रलेखनी :: ಗೋಲಾಗ್ರಲೇಖನೀ ::  golaagralekhanI  ::  ಗುಂಡು ಮೊನೆಯ ಲೇಖನಿ ::  Ball point pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) धारालेखनी  ::  ಧಾರಾಲೇಖನೀ ::  dhaaraalekhanI  ::  ಷಾಯಿ ಲೇಖನಿ ::  Fountain pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अङ्कनी  ::  ಅಞ್ಕನೀ ::  a~NkanI  ::  ಸೀಸಕಡ್ಡಿ ::  Pencil
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शलका  ::  ಶಲಕಾ ::  shalakaa  ::  ಸೀಸಕಡ್ಡಿ ::  Pencil
(पु::ಪು::M)  स्यूत  ::  ಸ್ಯೂತ  ::  syUta  ::  ಚೀಲ ::  Bag
(न::ನ::N) अध्ययन ::  ಅಧ್ಯಯನ  ::  adhyayana  ::  ಅಧ್ಯಯನ / ಕಲಿಕೆ  ::  Study / Learning
(पु::ಪು::M) महाविद्यालय ::  ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ  ::  mahaavidyaalayaa  ::  ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜು  ::  College
(न::ನ::N) अध्ययनागार  ::  ಅಧ್ಯಯನಾಗಾರ  ::  adhyayanaagaara  ::  ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ ::  Study room
(न::ನ::N) पाठागार  ::  ಪಾಠಗಾರ  ::  paaThaagaara ::  ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ ::  Study room
(न::ನ::N) पठन  ::  ಪಠನ  ::  paThana  ::  ಓದು / ಕಲಿಕೆ  ::  Study
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  चर्चा  ::  ಚರ್ಚಾ  ::  charchaa  ::  ಚರ್ಚೆ / ಮಾತುಕತೆ  ::  Discussion
(पु::ಪು::M) स्वाध्याय  ::  ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ::  swaadhyaaya  ::  ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದುವುದು :: Self-study
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कला  ::  ಕಲಾ  ::  kalaa  ::  ಕಲೆ  ::  Art
(न::ನ::N) विज्ञान :: ವಿಜ್ಙಾನ  ::  vij~naan  :: ವಿಜ್ಙಾನ  ::  Science
(न::ನ::N) वाणिज्य  :: ವಾಣಿಜ್ಯ ::  vaaNijya :: ವಾಣಿಜ್ಯ :: Commerce
(न::ನ::N) गणित  ::  ಗಣಿತ  ::  gaNita  ::  ಗಣಿತ ::  Mathematics
(न::ನ::N) अङ्कगणित  ::  ಅಞ್ಕಗಣಿತ  ::  a~NkagaNita  ::  ಅಂಕಗಣಿತ  ::  Arithmetic
(न::ನ::N) बीजगणित  ::  ಬೀಜಗಣಿತ  ::  bIjagaNita  ::  ಬೀಜಗಣಿತ ::  Algebra
(न::ನ::N) तर्क - बीजगणित  ::  ತರ್ಕ ಬೀಜಗಣಿತ  :: tarka bIjagaNita  ::  ತರ್ಕ ಬೀಜಗಣಿತ  ::  Boolean algebra
(न::ನ::N) भूमिति  ::  ಭೂಮಿತಿ  ::  bhUmiti  ::  ಜ್ಯಾಮಿತಿ  ::  Geometry
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) परिचर्चा ::  ಪರಿಚರ್ಚಾ  ::  paricharchaa  ::  ಚರ್ಚೆ  :: Debate
(पु::ಪು::M) आलोचक  ::  ಆಲೋಚಕ  ::  aalochaka  ::  ಚರ್ಚಾ ವಾದಿ  ::  Debater / Panelist / Observer
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रतियोगिता  :: ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ  :: pratiyogitaa  ::  ಸ್ಪರ್ಧೆ  ::  Competition
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्पर्धा :: ಸ್ಪರ್ಧಾ :: spardhaa ::  ಸ್ಪರ್ಧೆ  ::  Competition
(न::ನ::N) निदर्शन ::  ನಿದರ್ಶನ  ::  nidarshana  ::  ನಿದರ್ಶನ / ಉದಾಹರಣೆ  ::  Example
(पु::ಪು::M) दृष्टान्त  :: ದೃಷ್ಟಾನ್ತ  ::  dRRiShTaanta  ::  ಉದಾಹರಣೆ  ::  Example
(न::ನ::N) उदाहरण ::  ಉದಾಹರಣ  ::  udaaharaNa ::  ನಿದರ್ಶನ / ಉದಾಹರಣೆ  ::  Example
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) परीक्षा ::  ಪರೀಕ್ಷಾ  ::  parIkShaa  ::  ಪರೀಕ್ಷೆ  ::  Examination
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रायोगिकपरीक्षा  :: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಪರೀಕ್ಷಾ  ::  praayogikaparIkShaa  ::  ಪರೀಕ್ಷೆ ::  Practical examination
(पु::ಪು::M) फलितांश  ::  ಫಲಿತಾಂಶ  ::  phalitaaMsha  ::  ಫಲಿತಾಂಶ  :: Examination result
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) समयसारिणी  ::  ಸಮಯಸರಿಣೀ  ::  samayasariNI  ::  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  ::  Time table
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रयोगशाला ::  ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ  :: prayogashaalaa  ::  ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ::  Laboratory
(पु::ಪು::M) वेलापट  :: ವೇಲಾಪಟ  ::  velaapaTa  :: ಪಟ  ::  Chart
(पु::ಪು::M) भूपट  ::  ಭೂಪಟ  ::  bhUpaTa  ::  ಭೂಪಟ / ನಕ್ಷೆ  :: Map
(पु::ಪು::M) आसन्द  ::  ಆಸನ್ದ  ::  aasanda  ::  ಕುರ್ಚಿ  :: Chair
(पु::ಪು::M) अध्यक्ष  ::  ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ::  adhyakSha  ::  ಅಧ್ಯಕ್ಷ :: Chairman/Chairperson
(पु::ಪು::M) प्राध्यापक ::  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ  ::  praadhyaapaka  ::  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ / ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ::  Headmaster
(पु::ಪು::M) प्रचार्य  :: ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ  ::  praachaarya  ::  ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ::  Principal
(पु::ಪು::M) प्रश्न  :: ಪ್ರಶ್ನ  ::  prashna  ::  ಪ್ರಶ್ನೆ  ::  Question
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रश्नावली  ::  ಪ್ರಶ್ನಾವಲೀ  ::  prashnaavalI  ::  ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ  ::  Questionnaire
(न::ನ::N) प्रश्नपत्र  ::  ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರ  :: prashnapatra  ::  ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆ  ::  Question paper
(न::ನ::N) समाधान ::  ಸಮಾಧಾನ  ::  samaadhaana ::  ಉತ್ತರ / ಸಮಾಧಾನ  ::  Answer / Reply to a question
(पु::ಪು::M) प्रतिवाद  ::  ಪ್ರತಿವಾದ  ::  prativaada  ::  ಪ್ರತಿವಾದ / ವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ  ::  Answer/ Reply in a debate
(न::ನ::N) उत्तर ::  ಉತ್ತರ  ::  uttara  ::  ಉತ್ತರ :: Answer
(न::ನ::N) लेखफलक  :: ಲೇಖಫಲಕ  ::  lekhaphalaka  ::  ಹಲಗೆ / ಸ್ಲೇಟ್ ::  Slate
(न::ನ::N) समवस्त्र :: ಸಮವಸ್ತ್ರ  ::  samavastra  ::  ಸಮವಸ್ತ್ರ :: Uniform
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पादुका  ::  ಪಾದುಕಾ ::  paadukaa ::  ಪಾದರಕ್ಷೆ  / ಚಪ್ಪಲಿ  ::  Shoes / Slipper
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पादुकाबन्धिनी  ::  ಪಾದುಕಾಬನ್ಧಿನೀ  ::  paadukaabandhinI  ::  ಪಾದರಕ್ಷೆ ಲಾಡಿ  :: Lace