Wednesday, January 27, 2010

ಗೀತಂ ೧: ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್

ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶರ್ಮಾಃ

ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ವದತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಲಸತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಚಿರಂ, ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ಚ ಪುನರಪಿ
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||ಪ||

ಜ್ಞಾನವೈಭವಂ ವೇದವಾಙ್ಮಯಂ
ಲಸತಿ ಯತ್ರ ಭವಭಯಾಪಹಾರಿ ಮುನಿಭಿರಾರ್ಜಿತಮ್ |
ಕೀರ್ತಿರಾರ್ಜಿತಾ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಣಯನಾತ್
ವ್ಯಾಸ ಭಾಸ ಕಾಲಿದಾಸ ಭಾಣ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಭಿಃ
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೧||

ಸ್ಥಾನಮೂರ್ಜಿತಂ ಯಸ್ಯ ಮನ್ವತೇ
ವಾಗ್ವಿಚಿಂತಕಾ ಹಿ ವಾಕ್ಷು ಯಸ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಧುರತಾಮ್ |
ಯದ್ವಿನಾ ಜನಾ ನೈವ ಜಾನತೇ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಸನಾತನಾಭಿಧಾಂ ವರಾಮ್
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೨||

ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸ್ತಥಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇಶ್ಚ ಪ್ರಣಯನಾಚ್ಚ ಮನುಕುಲಮ್ |
ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಯತು ಮನುಕುಲಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಮನುಕುಲಮ್
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೩||

No comments: