Wednesday, January 27, 2010

ಗೀತಂ ೩: ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಮ್

ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀಧರ ಭಾಸ್ಕರವರ್ಣೇಕರಃ

ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ
ವಚಸಾ ಸತತಂ ವದನೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ        ||ಪ||

ನ ಭೋಗ ಭವನೇ ರಮಣೀಯಂ
ನ ಚ ಸುಖ ಶಯನೇ ಶಯನೀಯಂ
ಅಹರ್ನಿಶಂ ಜಾಗರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೧||

ನ ಜಾತು ದುಃಖಂ ಗಣನೀಯಂ
ನ ಚ ನಿಜಸೌಖ್ಯಂ ಮನನೀಯಂ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ತ್ವರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೨||

ದುಃಖಸಾಗರೇ ತರಣೀಯಂ
ಕಷ್ಟಪರ್ವತೇ ಚರಣೀಯಂ
ವಿಪತ್ತಿ ವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೩||

ಗಹನಾರಣ್ಯೇ ಘನಾಂಧಕಾರೇ
ಬಂಧುಜನಾ ಯೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗಹ್ವರೇ
ತತ್ರ ಮಯಾ ಸಂಚರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ
ಮನಸಾ ಸತತಂ...                ||೪||

मनसा सततम् स्मरणीयम्
मनसा सततम् स्मरणीयम्
वचसा सततम् वदनीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥धृ॥ 


न भोग भवने रमणीयम्
न च सुख शयने शयनीयम्
अहर्निशम् जागरणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥१॥ 


न जातु दुःखम् गणनीयम्
न च निज सौख्यम् मननीयम्
कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥२॥


दुःख सागरे तरणीयम्
कष्ट पर्वते चरणीयम्
विपत्ति विपिने भ्रमणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥३॥ 


गहनारण्ये घनान्धकारे
बन्धु जना ये स्थिता गह्वरे
तत्र मया सन्चरणीयम्
लोकहितम् मम करणीयम् ॥४॥


manasā satatam smaraṇīyam
manasā satatam smaraṇīyam
vacasā satatam vadanīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||dhṛ|| 

 
na bhoga bhavane ramaṇīyam
na ca sukha śayane śayanīyam
aharniśam jāgaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||1||


na jātu duaḥkham gaṇanīyam
na ca nija saukhyam mananīyam
kārya kṣetre tvaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||2||


duaḥkha sāgare taraṇīyam
kaṣṭa parvate caraṇīyam
vipatti vipine bhramaṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||3||


gahanāraṇye ghanāndhakāre
bandhu janā ye sthitā gahvare
tatra mayā sancaraṇīyam
lokahitam mama karaṇīyam ||4||


Translation:
 

Let us always remember,
Let us repeatedly speak out:
Our duty is to do good to humanity.

Let us not focus on material pleasures
Nor lay in the lap of luxury;
Let us be awakened always that
Our duty is to do good to humanity.

Let us not enumerate our sorrows
Nor constantly reflect on our happiness
Let us step up to take action:
Our duty is to do good to humanity.

Let us sail over oceans of misery,
Let us scale mountains of difficulty.
While roaming through the jungle of adversity,
Our duty is to do good to humanity.

Be it a dense forest of extreme darkness
Or surrounded by kith and kin
When we travel these paths,
Our duty remains - to do good to humanity.


ಗೀತಂ ೨: ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮ್

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಗ್ರಾಮೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಸಿದ್ಧಿವನಮ್ |
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ ದೇವೀಸ್ವರೂಪಾ ಬಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ ||
ಬಾಲಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ ||

ಹರಿಮಂದಿರಮಿದಮಖಿಲಶರೀರಂ
ಧನಶಕ್ತೀ ಜನಸೇವಾಯೈ
ಯತ್ರ ಚ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ವನರಾಜಃ
ಧೇನುರ್ಮಾತಾ ಪರಮಶಿವಾ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿವಗುಣಗಾನಂ
ದೀಪನುತಿಃ ಖಲು ಶತ್ರುಪರಾ ||
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೧||

ಭಾಗ್ಯವಿದಾಯಿ ನಿಜಾರ್ಜಿತಕರ್ಮ
ಯತ್ರ ಶ್ರಮಶ್ಶ್ರಿಯಮರ್ಜಯತಿ
ತ್ಯಾಗಧನಾನಾಂ ತಪೋನಿಧೀನಾಂ
ಗಾಥಾಂ ಗಾಯತಿ ಕವಿವಾಣೀ
ಗಂಗಾಜಲಮಿವ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಶಂಸತಿ ಯತಿವಾಣೀ
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೨||

ಯತ್ರ ಹಿ ನೈವ ಸ್ವದೇಹವಿಮೋಹಃ
ಯುದ್ಧರತಾನಾಂ ವೀರಾಣಾಂ
ಯತ್ರ ಹಿ ಕೃಷಕಃ ಕಾರ್ಯರತಃ ಸನ್
ಪಶ್ಯತಿ ಜೀವನಸಾಫಲ್ಯಂ
ಜೀವನಲಕ್ಷಂ ನ ಹಿ ಧನಪದವೀ
ಯತ್ರ ಚ ಪರಶಿವಪದಸೇವಾ
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ...                ||೩||

ಗೀತಂ ೧: ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್

ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್

ಲೇಖಕಃ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶರ್ಮಾಃ

ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ವದತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಲಸತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಚಿರಂ, ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ಚ ಪುನರಪಿ
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||ಪ||

ಜ್ಞಾನವೈಭವಂ ವೇದವಾಙ್ಮಯಂ
ಲಸತಿ ಯತ್ರ ಭವಭಯಾಪಹಾರಿ ಮುನಿಭಿರಾರ್ಜಿತಮ್ |
ಕೀರ್ತಿರಾರ್ಜಿತಾ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಣಯನಾತ್
ವ್ಯಾಸ ಭಾಸ ಕಾಲಿದಾಸ ಭಾಣ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಭಿಃ
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೧||

ಸ್ಥಾನಮೂರ್ಜಿತಂ ಯಸ್ಯ ಮನ್ವತೇ
ವಾಗ್ವಿಚಿಂತಕಾ ಹಿ ವಾಕ್ಷು ಯಸ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಧುರತಾಮ್ |
ಯದ್ವಿನಾ ಜನಾ ನೈವ ಜಾನತೇ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಸನಾತನಾಭಿಧಾಂ ವರಾಮ್
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೨||

ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸ್ತಥಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇಶ್ಚ ಪ್ರಣಯನಾಚ್ಚ ಮನುಕುಲಮ್ |
ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಯತು ಮನುಕುಲಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಮನುಕುಲಮ್
ಪಠತ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್...                    ||೩||

Sunday, January 24, 2010

ಪಾಠ ೬ - ಮನೆ :: पाठम् ६ - गृहम् । :: Lesson 6 - Home


नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 


6.1 गृहम् ::  ಮನೆ :: Home(न::ನ::N) गृह ::  ಗೃಹ  ::  gRRiha  ::  ಮನೆ  ::  Home
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) वसति  ::  ವಸತಿ  ::  vasati  ::  ಮನೆ  :: Home
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) गृहपत्रसङ्ज्ञा ::  ಗೃಹಪತ್ರಸಞ್ಜ್ಞಾ  ::  gRRihapatrasa~Nj~naa  ::  ಮನೆ ವಿಳಾಸ  ::  Home address
(पु::ಪು::M) आलय ::  ಆಲಯ  :: aalaya ::  ಆಲಯ / ಮನೆ  ::  House
(पु::ಪು::M) आवास  ::  ಆವಾಸ  ::  aavaasa  ::  ಮನೆ  ::  House
(पु::ಪು::M) निलय ::  ನಿಲಯ  ::  nilaya  :: ಮನೆ ::  House
(न::ನ::N) सदन  ::  ಸದನ  :: sadana  ::  ಮನೆ :: House
(न::ನ::N) भवन  ::  ಭವನ  ::  bhavana  ::  ಮನೆ  ::  House
(न::ನ::N) गार्ह :: ಗಾರ್ಹ  ::  gaarha  :: ಕುಟುಂಬ  ::  Household
(वि::ವಿ::A) बहिर्गृह  ::  ಬಹಿರ್ಗೄಹ ::  bahirgRRiha  ::  ಹೊರಮನೆ  ::  Out-house
(पु::ಪು::M) गार्हपत्य  ::  ಗೃಹಪತ್ಯ  ::  gRRihapatya  ::  ಮನೆ ಕರ್ತವ್ಯ  ::  Household responsibilities

(पु::ಪು::M) उपस्कर  ::  ಉಪಸ್ಕರ  ::  upaskara  ::  ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮನೆ ವಸ್ತು  ::  Household articles
(पु::ಪು::M) कोष्टक  ::  ಕೋಷ್ಟಕ  :: koShTaka ::  ಕೊಠಡಿ  ::  Room
(पु::ಪು::M) वासगृह  ::  ವಾಸಗೃಹ  :: vaasagRRiha  ::  ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ  / ಶಯನ ಗೃಹ  ::  Bedroom
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्नानशाला  ::  ಸ್ನಾನಶಾಲಾ  :: snaanashaalaa  ::  ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ  ::  Bathroom

(पु::ಪು::M) कोष :: ಕೋಷ  :: koSha  ::  ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆ / ಭಂಡಾರ  ::  Store room 
(पु::ಪು::M) अतिथिप्रकोष्ठ  :: ಅತಿಥಿಪ್ರಕೋಷ್ಠ  ::  atithiprakoShTha  ::  ಅತಿಥಿಗೃಹ  ::  Guest room

(पु::ಪು::M) पठनप्रकोष्ठ  ::  ಪಠನಪ್ರಕೋಷ್ಠ  ::  paThanaprakoShTha  ::  ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ  ::  Study room

(न::ನ::N) नेपथ्यगृह  ::  ನೇಪಥ್ಯಗೃಹ  :: nepathyagRRiha ::  ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆ ::  Change room / Toilet room / Locker room
(पु::ಪು::M) वाचनालय  ::  ವಾಚನಾಲಯ  ::  vaachanaalaya  ::  ಓದುವ ಕೊಠಡಿ ::  Reading room

(पु::ಪು::M) गर्भगृह ::  ಗರ್ಭಗೃಹ  ::  garbhagRRiha  ::  ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ (ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ)  :: 

(पु::ಪು::M) प्रधानकक्ष ::  ಪ್ರಧಾನಕಕ್ಷಾ  :: pradhaanakakShaa  :: ಮುಖ್ಯ ಕಕ್ಷೆ / ಹಾಲ್ ::  Hall
(न::ನ::N) सभागृह  ::  ಸಭಾಗೃಹ  ::  sabhaagRRiha :: ಸಭಾ ಕಕ್ಷೆ /ಹಾಲ್  :: Hall
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भोजनशाला  ::  ಭೋಜನಶಾಲಾ  ::  bhojanashaalaa  ::  ಊಟದ ಶಾಲೆ  ::  Dining hall
(न::ನ::N) पूजागृह :: ಪೂಜಾಗೃಹ  :: pUjaagRRiha  ::  ಪೂಜೆ ಗೃಹ  ::  Prayer hall

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पाकशाला  ::  ಪಾಕಶಾಲಾ  ::  paakashaalaa  ::  ಅಡಿಗೆ ಮನೆ  ::  Kitchen
(पु::ಪು::M) गृहस्य पृष्ठत  ::  ಗೃಹಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತ ::  gRRihasya pRRiShThata
(वि::ವಿ::A) उपरितनतल  ::  ಉಪರೀತನತಲ  ::  uparItanatala  ::  ಮಹಡಿ :: Upstairs
(न::ನ::N) सोपान  ::  ಸೋಪಾನ  :: sopaana  ::  ಮೆಟ್ಟಿಲು /ಪಾವಟಿಗೆ  :: Stairs
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) सोपानमाला  ::  ಸೋಪಾನಮಾಲಾ  ::  sopaanamaalaa  ::  ತಿರುಗು ಮೆಟ್ಟಿಲು  ::  Winding stairs
(न::ನ::N) अधोगृह  ::  ಅಧೋಗೃಹ  ::  adhogRRiha  ::  ನೆಲಮಹಡಿ  :: Basement
(न::ನ::N) वातायन  ::  ವಾತಾಯನ  ::  vaataayana :: ಕಿಟಕಿ  ::  Window
(न::ನ::N) द्वार  ::  ದ್ವಾರ :: dvaara :: ಬಾಗಿಲು  ::  Door
(पु::ಪು::M) दौवारिक  ::  ದೌವಾರಿಕ ::  douvaarika :: ದ್ವಾರಪಾಲಕ  :: Doorkeeper
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  पादपाशी  ::  ಪಾದಪಾಶೀ  :: paadapaashI  ::  ಕಾಲು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಪೆ  ::  Doormat
(पु::ಪು::M) ताल  ::  ತಾಲ  ::  taala  ::  ಬೀಗ  :: Lock
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कुञ्चिका ::  ಕುಙ್ಚಿಕಾ  ::  ku~nchikaa  ::  ಬೀಗದ ಕೈ  ::  Key
(पु::ಪು::M) दर्पण  ::  ದರ್ಪಣ  :: darpaNa  ::  ಕನ್ನಡಿ  :: Mirror
(न::ನ::N) प्रतिबिम्ब  ::  ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ::  pratibiMba  ::  ಪ್ರತಿಬಿಂಬ  ::  Mirror image
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) उत्पीठिका ::  ಉತ್ಪೀಠಿಕಾ  ::  utpIThikaa  ::  ಮೇಜು  ::  Table
(पु::ಪು::M) पतलच्छन्द  :: ಪತಲಚ್ಛನ್ದ  ::  patalachChanda  ::  ಮೇಜು ಹಾಸು  ::  Table cloth
(पु::ಪು::M) पटलदीप ::  ಪಟಲದೀಪ  ::  paTaladIpa  ::  ಮೇಜು ದೀಪ  ::  Table lamp
(न::ನ::N) भोजनपीठ  ::  ಭೋಜನಪೀಠ  :: bhojanapITha  ::  ಭೋಜನ ಮೇಜು  ::  Dining Table
(पु::ಪು::M) मञ्च ::  ಮಙ್ಚ  ::  ma~ncha  :: ಮಂಚ  ::  Bed
(न::ನ::N) शयन   ::  ಶಯನ  ::  shayana  ::  ಮಂಚ  :: Bed
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शय्या :: ಶಯ್ಯಾ  ::  shayyaa  ::  ಹಾಸಿಗೆ  ::  Bed / Mattress
(न::ನ::N) आस्तरण  ::  ಆಸ್ತರಣ  ::  aastaraNa  ::  ಹಾಸಿಗೆ  ::  Bed sheet
(पु::ಪು::M) तल्प ::  ತಲ್ಪ  :: talpa  ::  ಮದುವೆಯ ಹಾಸಿಗೆ  :: Marital bed
(न::ನ::N) छदि  ::  ಛದಿ  ::  Chadi  ::  ಛಾವಣಿ / ಚಾವಣಿ  / ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ  : : Roof
(पु::ಪು::M) अट्ट  :: ಅಟ್ಟ  ::  aTTa ::  ಅಟ್ಟ / ಮೇಲ್ಮನೆ / ಮಹಡಿ / ಮಹಡಿ ಮನೆ  ::  Upper storey / Apartment on roof
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अट्टाधारिका :: ಅಟ್ಟಧಾರಿಕಾ  :: aTTadhaarikaa  ::  ತೀರು / ತೊಲೆ ::  Roof beam
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भूमि  ::  ಭೂಮಿ  :: bhUmi  ::  ನೆಲ / ಭೂಮಿ  :: Floor / Ground
(पु::ಪು::M) भित्ति ::  ಭಿತ್ತಿ  ::  bhitti  ::  ಗೋಡೆ  :: Wall
(पु::ಪು::M) विभेद  :: ವಿಭೇದ ::  vibhedha  ::  ಬಿರುಕು ::  Crack in the wall
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कपाटिका  ::  ಕಪಾಟಿಕಾ  :: kapaaTikaa ::  ಕಪಾಟು  ::  Cupboard
(पु::ಪು::M) कोण  ::  ಕೋಣ  :: koNa  ::  ಮೂಲೆ  ::  Corner
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) निधानिका  :: ನಿಧಾನಿಕಾ  ::  nidhaanikaa  ::  ಕಪಾಟು ::  Shelf
(पु::ಪು::M) प्रघण ::  ಪ್ರಘಣ  ::  praGhaNa  ::  ಮೊಗಸಾಲೆ / ಕೈಸಾಲೆ  ::  Veranda
(न::ನ::N) उद्यान :: ಉದ್ಯಾನ  :: udyaana  ::  ಉದ್ಯಾನ / ಕೈತೋಟ / ಉದ್ಯಾನವನ ::  Garden
(न::ನ::N) उपवन  :  ಉಪವನ  ::  upavana  :: ಉದ್ಯಾನ / ಕೈತೋಟ / ಉದ್ಯಾನವನ ::  Garden

ಪಾಠ ೫ - ಶಾಲೆ :: पाठम् ५ - शाला । :: Lesson 5 - School


नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 


5.1 शाला ::  ಶಾಲೆ :: School
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शाला ::  ಶಾಲಾ  ::  shaalaa ::  ಶಾಲೆ ::  School
(पु::ಪು::M) विद्यालय  ::  ವಿದ್ಯಾಲಯ  ::  vidyaalayaa  ::  ಶಾಲೆ / ವಿದ್ಯಾಲಯ  ::  School / Academic institution
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) विद्यासंस्था ::  ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥಾ  ::  vidyaasaMsthaa  ::  ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ  ::  Academic Institution
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अध्यापिका :: ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ  ::  adhyaapikaa ::  ಅಧ್ಯಾಪಕಿ / ಶಿಕ್ಷಕಿ  ::  Lady teacher
(पु::ಪು::M) अध्यापक ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ  :: adhyaapaka  ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Male teacher
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) उपाध्याया :: ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾ ::  upaadhyaayaa ::  ಅಧ್ಯಾಪಕಿ / ಶಿಕ್ಷಕಿ  ::  Lady teacher
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शिक्षिका :: ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ::  shikShikaa ::  ಅಧ್ಯಾಪಕಿ / ಶಿಕ್ಷಕಿ  ::  Lady teacher
(पु::ಪು::M) उपाध्याय ::  ಉಪಾಧ್ಯಾಯ  :: upaadhyaaya ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Male teacher
(पु::ಪು::M) पाठक ::  ಪಾಠಕ  :: paaThaka ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Teacher
(पु::ಪು::M) शिक्षक  ::  ಶಿಕ್ಷಕ :: shikShaka ::  ಅಧ್ಯಾಪಕ / ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Teacher
(पु::ಪು::M) गुरु ::  ಗುರು :: guru ::  ಗುರು / ಶಿಕ್ಷಕ  ::  Guru / Teacher
(पु::ಪು::M) आचार्य ::  ಆಚಾರ್ಯ :: aachaarya ::  ಆಚಾರ್ಯ / ಗುರು ::  Guru / Teacher
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कक्षा ::  ಕಕ್ಷಾ  :: kakShaa  :: ತರಗತಿ / ಕೊಠಡಿ  ::  Room / Class
(पु::ಪು::M) कोष्टक  ::  ಕೋಷ್ಟಕ  :: koShTaka ::  ಕೊಠಡಿ  ::  Room
(पु::ಪು::M) प्रतीक्षालय ::  ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಲಯ  :: pratIkShaalaya  ::  ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಕೊಠಡಿ  ::  Waiting room
(न::ನ::N) आस्थान ::  ಆಸ್ಥಾನ  ::  aasthaana  ::  ಸಭಾ ಕೊಠಡಿ / ಆಸ್ಥಾನ  ::  Assembly room
(पु::ಪು::M) स्वागतकक्ष  ::  ಸ್ವಾಗತಕಕ್ಷಾ  ::  svaagatakakShaa  ::  ಸ್ವಾಗತ ಕೊಠಡಿ  ::  Reception
(पु::ಪು::M) अवधि ::  ಅವಧಿ :: avadhi ::  ಅವಧಿ ::  Period
(न::ನ::N) ज्योतिषशास्त्र ::  ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ  ::  jyotiShashaastra  ::  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Astrology
(न::ನ::N) खगोलशास्त्र  ::  ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರ  ::  khagolashaastra  ::  ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Astronomy
(पु::ಪು::M) व्यायाम  ::  ವ್ಯಾಯಾಮ  ::  vyaayaama  ::  ವ್ಯಾಯಾಮ  ::  Exercise
(पु::ಪು::M) विद्यार्थिनिलय  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ  ::  vidyaarthinilaya  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ  :: Hostel
(न::ನ::N) ज्ञान ::  ಜ್ಙಾನ ::  j~naana  ::  ಜ್ಙಾನ  ::  Knowledge
(न::ನ::N) भौतशास्त्र ::  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ  ::  bhoutashaastra  ::  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ::  Physics
(न::ನ::N) रसायनशास्त्र  ::  ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ  ::  raasaayanashaastra  ::  ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ::  Chemistry
(न::ನ::N)  जीव- रसायन  ::  ಜೀವ ರಸಾಯನ ::  jIva rasaayana  :: ಜೀವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Bio-chemistry
(न::ನ::N)  प्रयुक्तरसतन्त्र  ::  ಪ್ರಯುಕ್ತರತನ್ತ್ರ  ::  prayuktarasatantra  ::  ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Applied chemistry
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  प्रांगारिकी  ::  ಪ್ರಾಂಗಾರಿಕೀ  ::  praaMgaarikI  ::  ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Organic chemistry
(न::ನ::N) भौतिक रसायन  ::  ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನ  ::  bhoutika raasaayana  ::  ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ::  Physical chemistry
(न::ನ::N) तन्त्रिकाशास्त्र  :: ತನ್ತ್ರಿಕಾಶಾಸ್ತ್ರ  ::  tantrikaashaastra  ::  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Neurology
(न::ನ::N) विश्लेषण  :: ವಿಶ್ಲೇಷಣ  ::  vishleShaNa  ::  ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ  ::  Analysis
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) यन्त्रनिर्माणविद्या  ::  ಯನ್ತ್ರನಿರ್ಮಾಣವಿದ್ಯಾ  ::  yantranirmaaNavidyaa  :: ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Engineering
(पु::ಪು::M) विभाग ::  ವಿಭಾಗ  ::  vibhaaga  :: ವಿಭಾಗ  ::  Department
(न::ನ::N) अर्थशास्त्र  ::  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ  ::  arthashaastra  ::  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ::  Economics
(न::ನ::N) प्राणिविज्ञान  ::  ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಙಾನ  ::  praaNivij~naana  ::  ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಙಾನ  ::  Zoology
(न::ನ::N) वनस्पतिविज्ञान  ::  vanaspativij~naana  ::  ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Botany
(न::ನ::N) सङ्गणकयन्त्र  ::  ಸಞ್ಗಣಕಯನ್ತ್ರ  ::  sa~NgaNakayantra  ::  ಗಣಕ ಯಂತ್ರ  ::  Computer
(पु::ಪು::M)  इतिहास  ::  ಇತಿಹಾಸ  ::  itihaasa  ::  ಚರಿತ್ರೆ  ::   History
(न::ನ::N) चरित्र  ::  ಚರಿತ್ರ  ::  charitra  ::  ಚರಿತ್ರೆ  ::  History
(न::ನ::N) औषधविज्ञान :: ಔಷಧವಿಜ್ಙಾನ  ::  auShadhavij~naana ::  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  ::  Medicine
(पु::ಪು::M)  आयुर्वेद  ::  ಆಯುರ್ವೇದ  ::  aayurveda  ::  ಆಯುರ್ವೇದ  ::  Ayurveda (Ancient Indian medicine)
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) विद्या  ::  ವಿದ್ಯಾ  ::  vidyaa  ::  ವಿದ್ಯೆ ::  Learning / Knowledge
(पु::ಪು::M) विध्यार्थी  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ  :: vidyaarthI  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :: Male Student
(पु::ಪು::M) विध्यार्थिनी  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀ  :: vidyaarthinI  ::  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ :: Female Student
(न::ನ::N) पुस्तक  ::  ಪುಸ್ತಕ  ::  pustaka  ::  ಪುಸ್ತಕ / ಹೊತ್ತಿಗೆ ::  Book
(न::ನ::N) ग्रन्थ  ::  ಗ್ರಂಥ  ::  grantha  ::  ಗ್ರಂಥ  ::  Book / Treatise
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) लेखनी  ::  ಲೇಖನಿ  ::  lekhanI  ::  ಲೇಖನಿ  ::  Pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) वर्णलेखनी  ::  ವರ್ಣಲೇಖನೀ  ::  varNalekhanI  ::  ವರ್ಣ ಲೇಖನಿ  ::  Sketch pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) गोलाग्रलेखनी :: ಗೋಲಾಗ್ರಲೇಖನೀ ::  golaagralekhanI  ::  ಗುಂಡು ಮೊನೆಯ ಲೇಖನಿ ::  Ball point pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) धारालेखनी  ::  ಧಾರಾಲೇಖನೀ ::  dhaaraalekhanI  ::  ಷಾಯಿ ಲೇಖನಿ ::  Fountain pen
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अङ्कनी  ::  ಅಞ್ಕನೀ ::  a~NkanI  ::  ಸೀಸಕಡ್ಡಿ ::  Pencil
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) शलका  ::  ಶಲಕಾ ::  shalakaa  ::  ಸೀಸಕಡ್ಡಿ ::  Pencil
(पु::ಪು::M)  स्यूत  ::  ಸ್ಯೂತ  ::  syUta  ::  ಚೀಲ ::  Bag
(न::ನ::N) अध्ययन ::  ಅಧ್ಯಯನ  ::  adhyayana  ::  ಅಧ್ಯಯನ / ಕಲಿಕೆ  ::  Study / Learning
(पु::ಪು::M) महाविद्यालय ::  ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ  ::  mahaavidyaalayaa  ::  ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜು  ::  College
(न::ನ::N) अध्ययनागार  ::  ಅಧ್ಯಯನಾಗಾರ  ::  adhyayanaagaara  ::  ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ ::  Study room
(न::ನ::N) पाठागार  ::  ಪಾಠಗಾರ  ::  paaThaagaara ::  ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ / ಓದುವ ಕೋಣೆ ::  Study room
(न::ನ::N) पठन  ::  ಪಠನ  ::  paThana  ::  ಓದು / ಕಲಿಕೆ  ::  Study
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  चर्चा  ::  ಚರ್ಚಾ  ::  charchaa  ::  ಚರ್ಚೆ / ಮಾತುಕತೆ  ::  Discussion
(पु::ಪು::M) स्वाध्याय  ::  ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ::  swaadhyaaya  ::  ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದುವುದು :: Self-study
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कला  ::  ಕಲಾ  ::  kalaa  ::  ಕಲೆ  ::  Art
(न::ನ::N) विज्ञान :: ವಿಜ್ಙಾನ  ::  vij~naan  :: ವಿಜ್ಙಾನ  ::  Science
(न::ನ::N) वाणिज्य  :: ವಾಣಿಜ್ಯ ::  vaaNijya :: ವಾಣಿಜ್ಯ :: Commerce
(न::ನ::N) गणित  ::  ಗಣಿತ  ::  gaNita  ::  ಗಣಿತ ::  Mathematics
(न::ನ::N) अङ्कगणित  ::  ಅಞ್ಕಗಣಿತ  ::  a~NkagaNita  ::  ಅಂಕಗಣಿತ  ::  Arithmetic
(न::ನ::N) बीजगणित  ::  ಬೀಜಗಣಿತ  ::  bIjagaNita  ::  ಬೀಜಗಣಿತ ::  Algebra
(न::ನ::N) तर्क - बीजगणित  ::  ತರ್ಕ ಬೀಜಗಣಿತ  :: tarka bIjagaNita  ::  ತರ್ಕ ಬೀಜಗಣಿತ  ::  Boolean algebra
(न::ನ::N) भूमिति  ::  ಭೂಮಿತಿ  ::  bhUmiti  ::  ಜ್ಯಾಮಿತಿ  ::  Geometry
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) परिचर्चा ::  ಪರಿಚರ್ಚಾ  ::  paricharchaa  ::  ಚರ್ಚೆ  :: Debate
(पु::ಪು::M) आलोचक  ::  ಆಲೋಚಕ  ::  aalochaka  ::  ಚರ್ಚಾ ವಾದಿ  ::  Debater / Panelist / Observer
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रतियोगिता  :: ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ  :: pratiyogitaa  ::  ಸ್ಪರ್ಧೆ  ::  Competition
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्पर्धा :: ಸ್ಪರ್ಧಾ :: spardhaa ::  ಸ್ಪರ್ಧೆ  ::  Competition
(न::ನ::N) निदर्शन ::  ನಿದರ್ಶನ  ::  nidarshana  ::  ನಿದರ್ಶನ / ಉದಾಹರಣೆ  ::  Example
(पु::ಪು::M) दृष्टान्त  :: ದೃಷ್ಟಾನ್ತ  ::  dRRiShTaanta  ::  ಉದಾಹರಣೆ  ::  Example
(न::ನ::N) उदाहरण ::  ಉದಾಹರಣ  ::  udaaharaNa ::  ನಿದರ್ಶನ / ಉದಾಹರಣೆ  ::  Example
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) परीक्षा ::  ಪರೀಕ್ಷಾ  ::  parIkShaa  ::  ಪರೀಕ್ಷೆ  ::  Examination
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रायोगिकपरीक्षा  :: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಪರೀಕ್ಷಾ  ::  praayogikaparIkShaa  ::  ಪರೀಕ್ಷೆ ::  Practical examination
(पु::ಪು::M) फलितांश  ::  ಫಲಿತಾಂಶ  ::  phalitaaMsha  ::  ಫಲಿತಾಂಶ  :: Examination result
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) समयसारिणी  ::  ಸಮಯಸರಿಣೀ  ::  samayasariNI  ::  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  ::  Time table
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रयोगशाला ::  ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ  :: prayogashaalaa  ::  ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ::  Laboratory
(पु::ಪು::M) वेलापट  :: ವೇಲಾಪಟ  ::  velaapaTa  :: ಪಟ  ::  Chart
(पु::ಪು::M) भूपट  ::  ಭೂಪಟ  ::  bhUpaTa  ::  ಭೂಪಟ / ನಕ್ಷೆ  :: Map
(पु::ಪು::M) आसन्द  ::  ಆಸನ್ದ  ::  aasanda  ::  ಕುರ್ಚಿ  :: Chair
(पु::ಪು::M) अध्यक्ष  ::  ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ::  adhyakSha  ::  ಅಧ್ಯಕ್ಷ :: Chairman/Chairperson
(पु::ಪು::M) प्राध्यापक ::  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ  ::  praadhyaapaka  ::  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ / ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ::  Headmaster
(पु::ಪು::M) प्रचार्य  :: ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ  ::  praachaarya  ::  ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ::  Principal
(पु::ಪು::M) प्रश्न  :: ಪ್ರಶ್ನ  ::  prashna  ::  ಪ್ರಶ್ನೆ  ::  Question
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रश्नावली  ::  ಪ್ರಶ್ನಾವಲೀ  ::  prashnaavalI  ::  ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ  ::  Questionnaire
(न::ನ::N) प्रश्नपत्र  ::  ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರ  :: prashnapatra  ::  ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆ  ::  Question paper
(न::ನ::N) समाधान ::  ಸಮಾಧಾನ  ::  samaadhaana ::  ಉತ್ತರ / ಸಮಾಧಾನ  ::  Answer / Reply to a question
(पु::ಪು::M) प्रतिवाद  ::  ಪ್ರತಿವಾದ  ::  prativaada  ::  ಪ್ರತಿವಾದ / ವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ  ::  Answer/ Reply in a debate
(न::ನ::N) उत्तर ::  ಉತ್ತರ  ::  uttara  ::  ಉತ್ತರ :: Answer
(न::ನ::N) लेखफलक  :: ಲೇಖಫಲಕ  ::  lekhaphalaka  ::  ಹಲಗೆ / ಸ್ಲೇಟ್ ::  Slate
(न::ನ::N) समवस्त्र :: ಸಮವಸ್ತ್ರ  ::  samavastra  ::  ಸಮವಸ್ತ್ರ :: Uniform
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पादुका  ::  ಪಾದುಕಾ ::  paadukaa ::  ಪಾದರಕ್ಷೆ  / ಚಪ್ಪಲಿ  ::  Shoes / Slipper
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पादुकाबन्धिनी  ::  ಪಾದುಕಾಬನ್ಧಿನೀ  ::  paadukaabandhinI  ::  ಪಾದರಕ್ಷೆ ಲಾಡಿ  :: Lace

ಪಾಠ ೪ - ವಾಹನಗಳು :: पाठम् ४- वाहनानि । :: Lesson 4 - Vehicles


नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 

4.1 वाहनानि  ::  ವಾಹನಗಳು  ::  Vehicles

(न::ನ::N)  लोकयान ::  ಲೋಕಯಾನ  ::  lokayaana  ::  ಬಸ್  ::  Bus
(न::ನ::N)  वाहन  ::  ವಾಹನ  ::  vaahana  ::  ವಾಹನ  ::  Vehicle
(न::ನ::N)  शालायान  ::  ಶಾಲಾಯಾನ ::  shaalaavaahana  ::  ಶಾಲೆ ವಾಹನ  ::  School bus

(न::ನ::N)  स्वयंप्रेरितवाहन  ::  ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಹನ  ::  svayaMpreritavaahana  ::  ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನ  ::  Automobile
(न::ನ::N)  स्वयंचलद्  ::  ಸ್ವಯಂಚಲದ್  ::  svayaMchalad  ::  ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನ  ::  Automobile
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) यन्त्र   ::  ಯಂತ್ರ  ::  yantra  ::  ::  Engine / Machine / Instrument

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) यन्त्रत्रिचक्रिका  ::  ಯಂತ್ರತ್ರಿಚಕ್ರಿಕಾ  ::  yantratrichakrikaa  ::  ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ / ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ  ::  Auto rickshaw
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)   यंत्रद्विचक्रिका  ::  ಯಂತ್ರದ್ವಿಚಕ್ರಿಕಾ  ::  yantradvichakrikaa  ::  ::  Two wheeler / motorbike

(न::ನ::N)  भारवाहन  ::  ಭಾರವಾಹನ  ::  bhaaravaahana  ::  ಲಾರಿ  ::  Lorry/Wagon
(न::ನ::N)  तैलवाहन  ::  ತೈಲವಾಹನ  ::  tailavaahana  ::  ತೈಲದ ಲಾರಿ  ::  Oil tank lorry
(न::ನ::N)  जलवाहन  ::  ಜಲವಾಹನ  ::  jalavaahana  ::  ನೀರಿನ ಲಾರಿ  ::  Water tank lorry 
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) यन्त्रनौका  ::  ಯಂತ್ರನೌಕಾ  ::  yantranaukaa  :: ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ದೋಣಿ ::  Motor boat
(न::ನ::N) विमान  ::  ವಿಮಾನ ::  vimaana  ::  ವಿಮಾನ ::  Aeroplane 
(न::ನ::N) वायुयान  :: ವಾಯುಯಾನ  ::  vaayuyaana  ::  ವಿಮಾನ ::  Vehicle travelling in air / Aeroplane
(न::ನ::N) लोहपथयान  ::  ಲೊಹಪಥಯಾನ  ::  lohapathayaana  ::  ರೈಲು ಬಂಡಿ ::  Vehicle running on metal / Train
(न::ನ::N) शकट  ::  ಶಕಟ  ::  shakata  ::  ಬೋಗಿ  ::  Coach / Carriage
(न::ನ::N) धूमशकटयान  ::  ಧೂಮಶಕಟಯಾನ  ::  dhUmashakaTayaana  ::  ರೈಲು ಬಂಡಿ  :: Smoking vehicle with coach / Train
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) महानौका  ::  ಮಹಾನೌಕಾ  ::  mahaanaukaa  ::  ಹಡಗು/ನೌಕೆ ::  Ship
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) युद्धनौका  ::  ಯುದ್ಧನೌಕಾ  ::  yuddhanaukaa  ::  ಯುದ್ಧನೌಕೆ ::  War-ship
(पु::ಪು::M)  अग्निवाह  ::  ಅಗ್ನಿವಾಹ  ::  agnivaaha  ::  ಉಗಿಬಂಡಿ (ರೈಲು) ::  Vehicle of fire/smoke
(न::ನ::N) रथ  ::  ರಥ  ::  ratha  ::  ರಥ /ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ::  Chariot
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) क्षिपणी  :: ಕ್ಷಿಪಣಿ  ::  kShipaNI  ::  ಕ್ಷಿಪಣಿ ::  Missile
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  शतघ्नी  :: ಶತಘ್ನೀ  ::  shataghnI  ::  ರಾಕೆಟ್ / ಬಂದೂಕ ::  Rocket/Gun
(पु::ಪು::M) चालक  ::  ಚಾಲಕ  ::  chaalaka  ::  ಚಾಲಕ  ::  Driver
(पु::ಪು::M) हस्तिपक  ::  ಹಸ್ತಿಪಕ  ::  hastipaka  ::  ಮಾವುತ ::  Elephant driver
(न::ನ::N) चक्र ::  ಚಕ್ರ  ::  chakra  ::  ಚಕ್ರ ::  Wheel
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अरत्रा ::  ಅರತ್ರಾ  ::  aratraa  ::  ವಾಹನ ನಡೆಸುವ ಚಕ್ರ ::  Steering wheel
(पु::ಪು::M) अर  :: ಅರ  ::  ara  ::  ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ::  Spoke
(पु::ಪು::M) आरोध  :: ಆರೋಧ  ::  aarodha  ::  ಬ್ರೇಕ್ / ವಾಹನ ವೇಗ ತಡೆಯುವ ಸಾಧನ ::  Automobile brake

(पु::ಪು::M) रोधक  :: ರೋಧಕ  ::  rodhaka  ::  ಬ್ರೇಕ್ / ವಾಹನ ವೇಗ ತಡೆಯುವ ಸಾಧನ ::  Brake
(न::ನ::N) आरोधयान  :: ಆರೋಧಯಾನ  ::  aarodhayaana  ::  ರೈಲು ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರನ ಬಂಡಿ ::  Brake van of a train

(पु::ಪು::M) आरोधरम्भ  ::  ಆರೋಧರಂಭ  ::  aarodharaMba  :: ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ಭೇರಿ  ::  Brake drum
(पु::ಪು::M) हस्तक  ::  ಹಸ್ತಕ  ::  hastaka  ::  ಹಿಡಿಕೆ  ::  Handle
(पु::ಪು::M) आरोधहस्तक  ::  ಆರೋಧಹಸ್ತಕ  ::  aarodhahastaka  ::  ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಿಡಿಕೆ  ::  Brake handle of a train
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  आरोधमुष्टि  ::  ಆರೋಧಮುಷ್ಟಿ  :: aarodhamushTi  ::  ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜೋಡು :: Brake shoe
(पु::ಪು::M) आरोधपादक  ::  ಆರೋಧಪಾದಕ ::  aarodhapaadaka  ::  ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾಲುಮೆಟ್ಟು ::  Brake pedal
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) नेमि  :: ನೇಮಿ :: nemi  ::  ಟೈರು / ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ರಬ್ಬರ್ ಸುತ್ತು ::  Tyre
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अन्तर्नेमि  ::  ಅಂತರ್ನೇಮಿ  ::  antarnemi  ::  ಗಾಳಿಯ ಕೊಳವೆ  ::  Tyre tube
 (न::ನ::N) शृङ्ग  ::  ಶೃಞ್ಗ  ::  shRRi~Nga  ::  ಕಹಳೆ ::  Horn
(न::ನ::N) चन्द्रयान ::  ಚಂದ್ರಯಾನ  ::  chandrayaana  ::  ಚಂದ್ರ ವಾಹನ ::  Moon vehicle
(न::ನ::N) तीव्रगतियान  :: ತೀವ್ರಗತಿಯಾನ  ::  tIvragatiyaana  ::  ಅತಿವೇಗ ವಾಹನ  ::  Express vehicle 


Friday, January 22, 2010

ಪಾಠ ೩ - ಕುಟುಂಬ ಬಾಗ ೩ :: पाठम् ३ - कुटुम्ब भाग् ३ । :: Lesson 3 - Family Part 3

नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 

3.3 कुटुम्ब ::  ಕುಟುಂಬ  ::  Family
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) प्रजावती  ::  ಪ್ರಜಾವತೀ ::  prajaavatIH  :: ಅತ್ತಿಗೆ ::  Elder brother's wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भ्रातृजाया  ::  ಭ್ರಾತೃಜಾಯಾ  ::  braatRRijaayaa  ::  ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ :: Brother's wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) यातृ  ::  ಯಾತೃ ::  yaatRRi  ::  ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ ::  Husband's brother's wife(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भ्रातृजा  :: ಭ್ರಾತೃಜಾ  ::  bhraatRRijaa  ::  ಸಹೋದರನ ಮಗಳು  ::  Brother's daughter
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  ननान्दाः  ::  ನನಾನ್ದಾಃ ::  nanaandaa  ::  ನಾದಿನಿ (ಗಂಡನ ತಂಗಿ)  ::  Sister-in-law (husband's sister)
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्याली  ::  ಸ್ಯಾಲೀ  ::  syaalI  ::  ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ / ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ  ::  Wife's sister / Brother-in-law's wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्यालजा  ::   ಸ್ಯಾಲಜಾ ::  syaalajaa  ::  ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ  ::  Brother-in-law's wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पितृव्या  ::  ಪಿತೃವ್ಯಾ  ::  pitRRivyaa  ::  ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ದೊಡ್ಡಮ್ಮ (ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ)  ::  Father's brother's wife 
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) मातुलानी  ::  ಮಾತುಲಾನೀ  ::  maatulaanI  ::  ಸೋದರ ಮಾವನ ಹೆಂಡತಿ  ::  Mother's brother's wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भागिनेयी  ::  ಭಾಗಿನೇಯೀ ::  bhaagineyI  ::  ತಂಗಿಯ ಮಗಳು  ::  Sister's daughter 
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पितृष्वेसा  ::  ಪಿತೃವೇಸಾ  ::   pitRRiShvesaa  ::  ಸೋದರತ್ತೆ  ::  Father's sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) मातृभगिनी  ::  ಮಾತೃಭಗಿನೀ  ::  maatRRibhaginI  ::   ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ದೊಡ್ಡಮ್ಮ(ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ) ::  Mother's sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) मातृष्वेसा  ::  ಮಾತೃವೇಸಾ ::  maatRRiShvesaa  ::  ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ದೊಡ್ಡಮ್ಮ(ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ)  ::  Mother's sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पितृभगिनी  ::  ಪಿತೃಭಗಿನೀ ::  pitRRibhaginI  ::  ಸೋದರತ್ತೆ  ::  Father's sister 
(पु::ಪು::M) भगिनीपति  ::  ಭಗಿನೀಪತಿ  ::  bhaginIpati  ::  ಭಾವ (ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡ)  ::  Sister's husband
(पु::ಪು::M) स्याल  ::  ಸ್ಯಾಲ ::  syaala  ::  ಮೈದುನ / ಭಾವಮೈದುನ (ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ)  ::  Brother-in-law (wife's brother)
(पु::ಪು::M) रयाल  ::  ರಯಾಲ ::  rayaala  ::  ಮೈದುನ / ಭಾವಮೈದುನ (ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ)  ::  Brother-in-law (wife's brother)
(पु::ಪು::M) भ्रातृपुत्र  ::  ಭ್ರಾತೃಪುತ್ರ  ::  bhraatRRiputra  ::  ಸಹೋದರನ ಮಗ  ::  Brother's son
(पु::ಪು::M) भ्रात्रीय  ::  ಭ್ರಾತ್ರೀಯ  ::  braatrIya  ::  ಸಹೋದರನ ಮಗ  :: Brother's son
(पु::ಪು::M) भ्रातृव्य  ::  ಭ್ರಾತೃವ್ಯ  ::  braatRRivya  ::  ಸಹೋದರನ ಮಗ  ::  Brother's son
(पु::ಪು::M) पितृव्य  ::  ಪಿತೃವ್ಯ  :: pitRRivya  ::  ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ  :: Father's brother
(पु::ಪು::M) मातुल  ::  ಮಾತುಲ  ::  maatula  ::  ಸೋದರ ಮಾವ  ::  Mother's brother
(पु::ಪು::M) देव  :: ದೇವೃ  ::  dEvRRi  ::  ಮೈದುನ (ಗಂಡನ ಸಹೋದರ)  ::  Husband's brother
(पु::ಪು::M) देवर  ::  ದೇವರ  ::  dEvara ::  ಮೈದುನ (ಗಂಡನ ಸಹೋದರ)  ::  Husband's brother
(पु::ಪು::M) भगिनेय  ::  ಭತಿನ್ಯೇಯ ::  bhagineya  ::  ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ ::  Sister's son
(पु::ಪು::M) ननान्दूपति  ::  ನನಾನ್ದೂಪತಿ ::  nanaandUpati  ::  ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ::  Sister-in-law's (husband's sister's) husband
 (पु::ಪು::M) कष्टभागिनेय  ::  ಕಷ್ಟಭಾಗಿನೇಯ  ::  kaShTabhaagineya  ::  ನಾದಿನಿಯ (ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯ) ಮಗ  ::  Wife's sister's son
(न::ನ::N) भ्रातृत्व  ::  ಭ್ರಾತೃವ್ಯ  ::  braatRRivya  ::  ಭ್ರಾತೃತ್ವ / ಸಹೋದರತ್ವ  ::  Brotherhood

ಪಾಠ ೩ - ಕುಟುಂಬ ಬಾಗ ೨ :: पाठम् ३ - कुटुम्ब भाग् २ । :: Lesson 3 - Family Part 2

नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 

3.2 कुटुम्ब ::  ಕುಟುಂಬ  ::  Family

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) मातामही  ::  ಮಾತಾಮಹೀ ::   maataamahI  ::  ಅಜ್ಜಿ (ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ) ::  Maternal grandmother

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पितामही  ::  ಪಿತಾಮಹೀ  ::  pitaamahI  ::  ಅಜ್ಜಿ (ತಂದೆಯ ತಾಯಿ)  ::  Paternal grandmother

(पु::ಪು::M) पितामह  ::  ಪಿತಾಮಹ ::  pitaamaha ::  ಅಜ್ಜ / ತಾತ (ತಂದೆಯ ತಂದೆ)  ::  Paternal grandfather

(पु::ಪು::M) मातामह  ::  ಮಾತಾಮಹ  ::  maataamaha  ::  ಅಜ್ಜ / ತಾತ (ತಾಯಿಯ ತಂದೆ)  ::  Maternal grandfather

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) श्वश्रू  ::  ಶ್ವಶೄ::  shvashRRI  ::  ಅತ್ತೆ (ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ / ಗಂಡನ ತಾಯಿ) ::  Mother-in-law
(पु::ಪು::M) श्वशुर  ::  ಶ್ವಶುರ ::  shvashura  ::  ಮಾವ (ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ / ಗಂಡನ ತಂದೆ)  ::  Father-in-law
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) स्नुषा  ::  ಸ್ನುಷಾ  ::  snuShaa  ::   ಸೊಸೆ  :: Daughter-in-law
(पु::ಪು::M) जामातृ  :: ಜಾಮಾತೃ  ::  jaamaatRRi  ::  ಅಳಿಯ  ::  Son-in-law
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पौत्री  ::  ಪೌತ್ರೀ  ::  poutrI ::   ಮೊಮ್ಮಗಳು (ಮಗನ ಮಗಳು)  :: Granddaughter (son's daughter)

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  दौहित्री  ::  ದೌಹಿತ್ರೀ  ::  douhitrI ::   ಮೊಮ್ಮಗಳು (ಮಗಳ ಮಗಳು)::Granddaughter (daughter's daughter)

(पु::ಪು::M) पौत्र  :: ಪೌತ್ರ ::  poutra  :: ಮೊಮ್ಮಗ ( ಮಗನ ಮಗ)  ::  Grandson (son's son)
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  प्रमातामही    :: ಪ್ರಮಾತಾಮಹೀ  ::  pramaataamahI  ::  ಮುತ್ತಜ್ಜಿ (ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜಿ)  ::  Maternal great grandmother

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F)  प्रपितामही   ::  ಪ್ರಪಿತಾಮಹೀ  ::  prapitaamahI  :: ಮುತ್ತಜ್ಜಿ (ತಂದೆಯ ಅಜ್ಜಿ)  :: Paternal grandmother

(पु::ಪು::M) प्रमातामह   :: ಪ್ರಮಾತಾಮಹ  ::  pramaataamaha  ::  ಮುತ್ತಜ್ಜ (ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ)  ::  Maternal great grandfather
(पु::ಪು::M)  प्रपिताअमह    :: ಪ್ರಪಿತಾಮಹ  ::  prapitaamaha  ::  ಮುತ್ತಜ್ಜ (ತಂದೆಯ ಅಜ್ಜ)  ::  Paternal great grandfather
(पु::ಪು::M)  प्रपौत्र  :: ಪ್ರಪೌತ್ರ  ::  prapitaamaha  ::  ಮುತ್ತಜ್ಜ (ತಂದೆಯ ಅಜ್ಜ)  ::  Paternal great grandfather

ಪಾಠ ೩ - ಕುಟುಂಬ ಭಾಗ ೧ :: पाठम् ३ - कुटुम्ब भाज् १ । :: Lesson 3 - Family Part 1

नामपद  ::  ನಾಮಪದಗಳು  ::  Nouns
सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 

3.1 कुटुम्ब ::  ಕುಟುಂಬ  ::  Family

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अम्बा  ::  ಅಂಬಾ  ::  aMbaa  ::  ಅಮ್ಮ / ತಾಯಿ  ::  Mother
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) जननी  ::  ಜನನೀ  ::  jananI  ::  ಅಮ್ಮ / ತಾಯಿ / ಜನ್ಮದಾತೆ  ::  Mother
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) माता  ::  ಮಾತಾ  ::  maataa  ::  ಅಮ್ಮ / ತಾಯಿ / ಮಾತೆ  ::  Mother
(पु::ಪು::M) जनक  ::  ಜನಕ  ::  janaka  ::  ತಂದೆ / ಅಪ್ಪ  ::  Father
(पु::ಪು::M) पित  ::  ಪಿತ  ::  pita  ::  ತಂದೆ / ಅಪ್ಪ  ::  Father
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पुत्री  ::  ಪುತ್ರೀ  ::  putrI  ::  ಮಗಳು / ಪುತ್ರಿ  ::  Daughter
(पु::ಪು::M) पुत्र  ::  ಪುತ್ರ  ::  putra  ::  ಮಗ / ಪುತ್ರ  :: Son
(पु::ಪು::M) सहोदर  :: ಸಹೋದರ  ::  sahodara  ::  ಸಹೋದರ / ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ  ::  Brother
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) सहोदरी  :: ಸಹೋದರೀ  ::  sahodarI  :: ಸಹೋದರಿ / ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ  ::  Sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पत्नी  ::  ಪತ್ನೀ  :: patnI  ::  ಹೆಂಡತಿ / ಪತ್ನಿ  ::  Wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) श्रीमती  ::  ಶ್ರೀಮತೀ  :: shrImatI   ::  ಹೆಂಡತಿ / ಪತ್ನಿ  ::  Wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भार्या  ::  ಭಾರ್ಯಾ  ::  bhaaryaa  ::  ಹೆಂಡತಿ / ಪತ್ನಿ  ::  Wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) धर्मपत्नी  :: ಧರ್ಮಪತ್ನೀ  ::  dharmapatnI  :: ಹೆಂಡತಿ / ಪತ್ನಿ  ::  Wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) जाया  :: ಜಾಯಾ  ::  jaayaa  :: ಹೆಂಡತಿ / ಪತ್ನಿ  ::  Wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) वल्लभा  :: ವಲ್ಲಭಾ  ::  vallabhaa  ::  ಹೆಂಡತಿ / ಪತ್ನಿ  :: Wife
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) गृहिणी  ::  ಗೃಹಿಣೀ  ::  gRRihiNI  ::  ಗೃಹಿಣಿ  :: Housewife / Wife
(पु::ಪು::M) पति  ::  ಪತಿ  ::  pati  ::  ಗಂಡ / ಪತಿ  ::  Husband
(पु::ಪು::M) रमण  :: ರಮಣ  ::  ramaNa  :: ಗಂಡ / ಪತಿ  :: Husband
(पु::ಪು::M) वल्लभ  :: ವಲ್ಲಭ  ::  vallaba  :: ಗಂಡ / ಪತಿ  :: Husband
(पु::ಪು::M) बाल  ::  ಬಾಲ  ::  baala  ::  ಮಗು / ಹುಡುಗ  :: Child / Boy
(पु::ಪು::M) शिशु  ::ಶಿಶು  ::  shishu  :: ಮಗು  ::  Young child
(पु::ಪು::M) वत्स  ::  ವತ್ಸ  ::  vatsa  :: ಮಗು / ಮಗ / ಹುಡುಗ  :: Child / Son / Boy / Calf (Cow)
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) बालिका  ::  ಬಾಲಿಕಾ  ::  baalikaa  ::  ಹುಡುಗಿ  ::  Girl
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) बाला  ::  ಬಾಲಾ  ::  baalaa  ::  ಹುಡುಗಿ  :: Girl
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कन्यका  ::  ಕನ್ಯಕಾ  ::  kanyakaa  ::  ಹುಡುಗಿ / ಕನ್ಯೆ  ::  Girl
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कुमारी  ::  ಕುಮಾರೀ  ::  kumarI  ::  ಕುಮಾರಿ / ಮಗಳು  ::  Girl / Daughter
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कन्या  ::  ಕನ್ಯಾ  ::  kanyaa ::  ಹುಡುಗಿ / ಕನ್ಯೆ  ::  Girl
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) पुत्री  ::  ಪುತ್ರೀ  ::  putrI  ::  ಮಗಳು  ::  Daughter
(पु::ಪು::M) सन्तान  ::  ಸನ್ತಾನ  :: santaana  ::  ಸಂತಾನ / ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು  ::  Offspring
(पु::ಪು::M) पुत्र  ::  ಪುತ್ರ  ::  putra  :: ಪುತ್ರ / ಮಗ  ::  Son
(पु::ಪು::M) सुत  ::  ಸುತ  ::  suta  :: ಪುತ್ರ / ಮಗ  :: Son
(पु::ಪು::M) सुता  :: ಸುತಾ  ::  sutaa  ::  ಮಕ್ಕಳು  :: Offsprings
(पु::ಪು::M) बालक  ::  ಬಾಲಕ  ::  baalaka  ::  ಹುಡುಗ  ::  Boy
(पु::ಪು::M) कुमार  ::  ಕುಮಾರ  ::  kumaara ::  ಕುಮಾರ / ಮಗ  :: Son / Boy
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) भगिनी  ::  ಭಗಿನೀ  ::  bhaginI  ::  ಸಹೋದರಿ / ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ  ::  Sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) सोदर्या  ::  ಸೋದರ್ಯಾ  ::  sodaryaa ::  ಸಹೋದರಿ / ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ  ::  Sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अग्रजा  ::  ಅಗ್ರಜಾ  ::  agrajaa  :: ಅಕ್ಕ  :: Elder sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) ज्येष्ठा  ::  ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ  ::  jyEShThaa  :: ಅಕ್ಕ  ::  Elder sister
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अनुजा  :: ಅನುಜಾ  :: anujaa  :: ತಂಗಿ  :: Younger sister
(पु::ಪು::M) भ्रातृ  ::  ಭ್ರಾತೃ  ::  bhraatRRi  :: ಸಹೋದರ / ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ  ::  Brother
(पु::ಪು::M) सहोदर  ::  ಸಹೋದರ  ::  sahodara  ::  ಸಹೋದರ / ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ  ::  Brother
(पु::ಪು::M) ज्येष्ठ  ::  ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ::  jyEShTha  ::  ಅಣ್ಣ  ::  Elder brother
(पु::ಪು::M) अग्रज  :: ಅಗ್ರಜ  :: agraja  :: ಅಣ್ಣ  ::  Elder brother
(पु::ಪು::M) अनुज  ::  ಅನುಜ  ::  anuja  ::  ತಮ್ಮ  ::  Younger brother
(पु::ಪು::M) कनिष्ठ  ::  ಕನಿಷ್ಠ  ::  kaniShTha  :: ತಮ್ಮ  :: Younger brother

Thursday, January 21, 2010

ಪಾಠ ೨ - ಸಂಖ್ಯೆಗಳು :: पाठम् २ - सङ्ख्या :: Lesson 2 - Numbers

सङ्ख्या  :: ಸಂಖ್ಯೆಗಳು :: Numbers

सूचना । ಸೂಚನೆ | Note 
2.1
१ / एकम्  :: ಏಕಂ  :: ekaM  :: ೧ / ಒಂದು  ::  1 / One 
२ / द्वे  :: ದ್ವೇ  ::  dve  :: ೨ / ಎರಡು  ::  2 / Two
३ / त्रीणि  ::  ತ್ರೀಣಿ  ::  trINi  ::  ೩ / ಮೂರು  ::  3 / Three
४ / चत्वारि  ::  ಚತ್ವಾರಿ  :: catvaari  ::  ೪ / ನಾಲ್ಕು  :: 4 / Four
५ / पञ्च  ::  ಪಞ್ಚ  ::  pa~ncha  :: ೫ / ಐದು  ::  5 / Five
६ / षट्  :: ಷಟ್  ::  ShaT  :: ೬ / ಆರು ::  6 / Six
७ / सप्त  :: ಸಪ್ತ  :: sapta  :: ೭ / ಏಳು  :: 7 / Seven
८ / अष्ट  ::  ಅಷ್ಟ  :: aShTa  :: ೮ / ಎಂಟು  :: 8 / Eight
९ / नव  :: ನವ  :: nava  :: ೯ / ಒಂಭತ್ತು  :: 9 / Nine
१० / दश  ::  ದಶ  :: dasha  ::  ೧೦ / ಹತ್ತು  ::  10 / Ten


2.2
११ / एकादश  ::  ಏಕಾದಶ  :: ekaadasha  ::  ೧೧ / ಹನ್ನೊಂದು  ::  11 / Eleven
१२ / द्वादश  ::  ದ್ವಾದಶ  ::  dvaadasha  ::  ೧೨ / ಹನ್ನೆರಡು  :: 12 / Twelve
१३ / त्रयोदश  ::  ತ್ರಯೋದಶ  ::  trayodasha  ::  ೧೩ / ಹದಿಮೂರು  :  13 / Thirteen
१४ / चतुर्दश  ::  ಚತುರ್ದಶ  ::  chaturdasha  ::  ೧೪ / ಹದಿನಾಲ್ಕು  :  14 / Fourteen
१५ / पञचादश  ::  ಪಞ್ಚಾದಶ  :: pa~nchaadasha  ::  ೧೫ / ಹದಿನೈದು  :: 15 / Fifteen
१६ / षोडश  :  ಷೋಡಶ  ::  ShoDasha  ::  ೧೬ / ಹದಿನಾರು  ::  16 / Sixteen
१७ / सप्तदश  :  ಸಪ್ತದಶ  ::  saptadasha  ::  ೧೭ / ಹದಿನೇಳು  ::  17 / Seventeen
१८ / अषटादश  :  ಅಷ್ಟಾದಶ  ::aShTaadasha  :: ೧೮ / ಹದಿನೆಂಟು  ::  18 / Eighteen
१९ / नवदश  ::  ನವದಶ  ::  navadasha  ::  ೧೯ / ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು  ::  19 / Nineteen
२० / विंशतिः  ::  ವಿಂಶತಿಃ  ::  viMshatiH  ::  ೨೦ / ಇಪ್ಪತ್ತು  ::  20 / Twenty


2.3
२१ / एकविंशतिः  ::  ಏಕವಿಂಶತಿಃ  :: ekaviMshatiH  :: ೨೧ / ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು  ::  21 / Twenty One
२२ / द्वाविंशतिः  ::  ದ್ವಾವಿಂಶತಿಃ  :: dvaaviMshatiH  ::  ೨೨ / ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು  ::  22 / Twenty Two
२३ / त्रयोविंशतिः  ::  ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿಃ  :: trayoviMshatiH  ::  ೨೩ / ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು  ::  23 / Twenty Three
२४ / चतुर्विंशतिः  ::  ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಃ  ::  chaturviMshatiH  ::  ೨೪ / ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು  ::  24 / Twenty Four
२५ / पञ्चविंशतिः  ::  ಪಞ್ಚವಿಂಶತಿಃ  :: pa~nchaviMshatiH  ::  ೨೫ / ಇಪ್ಪತ್ತೈದು  ::  25 / Twenty Five
२६ / षड्विंशतिः  ::  ಷಡ್ವಿಂಶತಿಃ  ::  ShaDviMshatiH  ::  ೨೬ / ಇಪ್ಪತ್ತಾರು  ::  26 / Twenty Six
२७ / सप्तविंशतिः  ::  ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಃ  :: saptaviMshatiH  ::  ೨೭ / ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು  ::  27 / Twenty Seven
२८ / अष्टाविंशतिः  ::  ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಃ  ::aShTaaviMshatiH :: ೨೮ / ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು  ::  28 / Twenty Eight
२९ / नवविंशतिः  ::  ನವವಿಂಶತಿಃ  ::  navaviMshatiH  ::  ೨೯ / ಇಪ್ಪತೊಂಭತ್ತು  ::  29 / Twenty Nine
३० / त्रिंशत्  ::  ತ್ರಿಂಶತ್  :: triMshat  ::  ೩೦ / ಮೂವತ್ತು  ::  30 / Thirty


2.4
३१ / एकत्रिंशत्  ::  ಏಕತ್ರಿಂಶತ್  ::  ekatriMshat  :: ೩೧ / ಮೂವತ್ತೊಂದು  :: 31 / Thirty One
३२ / द्वात्रिंशत्  ::  ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್  ::  dvaatriMshat  ::  ೩೨ / ಮೂವತ್ತೆರಡು  ::  32 / Thirty Two
३३ / त्रयस्त्रिंशत्  ::  ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್  ::  tryastriMshat  :: ೩೩ / ಮೂವತ್ಮೂರು  ::  33 / Thirty Three
३४ / चतुस्त्रिंशत्  ::  ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶತ್  ::  catustriMshat  ::  ೩೪ / ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು  ::  34 / Thirty Four
३५ / पञ्चत्रिंशत्  ::  ಪಞ್ಚತ್ರಿಂಶತ್  ::  pa~nchatriMshat  :: ೩೫ / ಮೂವ್ವತ್ತೈದು  ::  35 / Thirty Five
३६ / षट्त्रिंशत्  ::  ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶತ್  ::  ShaTtriMshat  :: ೩೬ / ಮೂವತ್ತಾರು  ::  36 / Thirty Six
३७ / सप्तत्रिंशत्  ::  ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶತ್  ::  saptatriMshat  :: ೩೭ / ಮೂವತ್ತೇಳು  ::  37 / Thirty Seven
३८ / अष्टात्रिंशत्  ::  ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್  ::  aShTaatriMshat  :: ೩೮ / ಮೂವತ್ತೆಂಟು  :: 38 / Thirty Eight
३९ / नवत्रिंशत्  ::  ನವತ್ರಿಂಶತ್  ::  navatriMshat  :: ೩೯ / ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತು  :: 39 / Thirty Nine
४० / चत्वारिंशत्  ::  ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  chatvaariMshat  :: ೪೦ / ನಲವತ್ತು  :: 40 / Forty


2.5
४१ / एकचत्वारिंशत्  ::  ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  ekachatvaariMshat  :: ೪೧ / ನಲವತ್ತೊಂದು  ::  41 / Forty One
४२ / द्विचत्वारिंशत्  ::  ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  dvichatvaariMshat  ::  ೪೨ / ನಲವತ್ತೆರೆಡು  :: 42 / Forty Two
४३ / त्रिचत्वारिंशत्  ::  ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ::  trichatvaariMshat  :: ೪೩ / ನಲವತ್ಮೂರು  ::  43 / Forty Three
४४ / चतुश्चत्वारिंशत्  ::  ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  chatushchatvaariMshat  :: ೪೪ / ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು  :: 44 / Forty Four
४५ / पञ्चचत्वारिंशत्  ::  ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ :: pa~nchachatvaariMshat  ::  ೪೫ / ನಲವತ್ತೈದು  :: 45 / Forty Five
४६ / षट्चत्वारिंशत्  ::  ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  ShaTchatvaariMshat  ::  ೪೬ / ನಲವತ್ತಾರು  ::  46 / Forty Six
४७ / सप्तचत्वारिंशत्  ::  ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ::  saptachatvaariMshat  :: ೪೭ / ನಲವತ್ತೇಳು  ::  47 / Forty Seven
४८ / अष्टचत्वारिंशत्  ::  ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  aShTachatvaariMshat  :: ೪೮ / ನಲವತ್ತೆಂಟು  ::  48 / Forty Eight
४९ / नवचत्वारिंशत्  ::  ನವಚತ್ವಾರಿಂಶತ್  ::  navachatvaariMshat  ::  ೪೯ / ನಲವತ್ತೊಂಭತ್ತು  ::  49 / Forty Nine
५० / पञ्चाशत्  ::  ಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  pa~nchaashat  ::  ೫೦ / ಐವತ್ತು  :: 50 / Fifty


2.6
५१ / एक्पञ्चाशत्  ::  ಎಕಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  ekapa~nchaashat :: ೫೧ / ಐವತ್ತು  ::  51 / Fifty One
५२ / द्विपञ्चाशत्  ::  ದ್ವಿಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  dvipa~nchaashat ::  ೫೨ / ಐವತ್ತೆರಡು  ::  52 / Fifty Two
५३ / त्रिपञ्चाशत्  ::  ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  tripa~nchaashat ::  ೫೨ / ಐವತ್ಮೂರು ::  53 / Fifty Three
५४ / चतुःपञ्चाशत्  ::  ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  cathuHpa~nchaashat ::೫೪ /ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ::  54 / Fifty Four
५५ / पञ्चपञ्चाशत्  ::  ಪಞ್ಚಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  pa~nchapa~nchaashat ::  ೫೫ / ಐವತ್ತೈದು ::  55 / Fifty Five
५६ / षट्प~न्चाशत्  ::  ಷಟ್‍ಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  ShaTpa~nchaashat  ::  ೫೬ / ಐವತ್ತಾರು  ::  56 / Fifty Six
५७ / सप्तपञ्चाशत्  ::  ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  saptapa~nchaashat ::  ೫೭ / ಐವತ್ತೇಳು  ::  57 / Fifty Seven
५८ / अष्टपञ्चाशत्  ::  ಅಷ್ಟಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  aShTapa~nchaashat ::  ೫೮ / ಐವತ್ತೆಂಟು  :: 58 / Fifty Eight
५९ / नवपञ्चाशत्  ::  ನವಪಞ್ಚಾಶತ್  ::  navapa~nchaashat ::  ೫೯ / ಐವತ್ತೊಂಭತ್ತು  ::  59 / Fifty Nine
६० / षष्टिः  ::  ಷಷ್ಟಿಃ ::  ShaShTiH  ::  ೬೦ / ಅರವತ್ತು  ::  60 / Sixty


2.7
६१ / एकषष्टिः  ::  ಏಕಷಷ್ಟಿಃ  ::  ekaShaShTiH  :: ೬೧ / ಅರವತ್ತೊಂದು  ::  61 / Sixty One
६२ / द्विषष्टिः  ::  ದ್ವಿಷಷ್ಟಿಃ  ::  dviShaShTiH  ::  ೬೨ / ಅರವತ್ತೆರಡು ::  62 / Sixty Two
६३ / त्रिषष्टिः  ::  ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಃ  ::  triShaShTiH  ::  ೬೩ / ಅರವತ್ತ್ಮೂರು::  63 / Sixty Three
६४ / चतुःषष्टिः  ::  ಚತುಃಷಷ್ಟಿಃ  ::  chatuHShaShTiH  ::  ೬೪ / ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು  ::  64 / Sixty Four
६५ / पञ्चषष्टिः  ::  ಪಞ್ಚಷಷ್ಟಿಃ::  pa~nchaShaShTiH  ::  ೬೫ / ಅರವತ್ತೈದು  ::  65 / Sixty Five
६६ / षट्षष्टिः  ::  ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿಃ  ::  ShaTShaShTiH  ::  ೬೬ / ಅರವತ್ತಾರು  ::  66 / Sixty Six
६७ / सप्तषष्टिः  ::  ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿಃ  ::  saptaShaShTiH  ::  ೬೭ / ಅರವತ್ತೇಳು  ::  67 / Sixty Seven
६८ / अष्टषष्टिः  ::  ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಃ  ::  aShTaShaShTiH  ::೬೮ / ಅರವತ್ತೆಂಟು  ::  68 / Sixty Eight
६९ / नवषष्टिः  ::  ನವಷಷ್ಟಿಃ  ::  navaShaShTiH  ::೬೯ / ಅರವತ್ತೊಂಭತ್ತು  ::  69 / Sixty Nine
७० / सप्ततिः  ::  ಸಪ್ತತಿಃ  ::  saptatiH  ::  ೭೦ / ಎಪ್ಪತ್ತು  ::  70 / Seventy


2.8
७१ / एक्सप्ततिः  ::  ಎಕಸಪ್ತತಿಃ  ::  ekasaptatiH  ::  ೭೧ /ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು  :: 71 / Seventy One
७२ / द्विसप्ततिः  ::  ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಃ  ::  dvisaptatiH  ::  ೭೨ / ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು  ::  72 / Seventy Two
७३ / त्रिसप्ततिः  ::  ತ್ರಿಸಪ್ತತಿಃ  ::  trisaptatiH  :: ೭೩ / ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ::  73 / Seventy Three
७४ / चतुस्सप्ततिः  :: ಚತುಸ್ಸಪ್ತತಿಃ  ::  chatussaptatiH  :: ೭೪ / ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು  ::  74 / Seventy Four
७५ / पञ्चसप्ततिः  ::  ಪಞ್ಚಸಪ್ತತಿಃ  ::  pa~nchasaptatiH  ::  ೭೫ / ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ::  75 / Seventy Five
७६ / षट्सप्ततिः  ::  ಷಟ್‍ಸಪ್ತತಿಃ  ::  ShaTsaptatiH  ::  ೭೬ / ಎಪ್ಪತಾರು ::  76 / Seventy Six
७७ / सप्तसप्ततिः  ::  ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿಃ  ::  saptasaptatiH  ::  ೭೭ / ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು  :: 77 / Seventy Seven
७८ / अष्टसप्ततिः  ::  ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿಃ  ::  aShTasaptatiH  :: ೭೮ / ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು  ::  78 / Seventy Eight
७९ / नवसप्ततिः  :: ನವಸಪ್ತತಿಃ  ::  navasaptatiH  ::  ೭೯ / ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತು ::  79 / Seventy Nine
८० / अशीतिः  ::  ಅಶೀತಿಃ  ::  ashItiH  ::  ೮೦ / ಎಂಭತ್ತು  ::  80 / Eighty


2.9
८१ / एकाशीतिः  ::  ಎಕಾಶೀತಿಃ  ::  ekaashItiH  ::  ೮೧ / ಎಂಭತ್ತೊಂದು  ::  81 / Eighty One 
८२ / द्व्यशीतिः  ::  ದ್ವ್ಯಶೀತಿಃ    ::  dvyashItiH  ::  ೮೨ / ಎಂಭತ್ತೆರಡು  ::  82 / Eighty Two
८३ / त्र्यशीतिः  ::  ತ್ರ್ಯಶೀತಿಃ  ::  tryashItiH  ::  ೮೩ / ಎಂಭತ್ತ್ಮೂರು  ::  83 / Eighty Three
८४ / चतुरशीतिः  ::  ಚತುರಶೀತಿಃ  ::  chaturashItiH  ::  ೮೪ / ಎಂಭತ್ನಾಲ್ಕು  ::  84 / Eighty Four
८५ / पञ्चशीतिः  ::  ಪಞ್ಚಶೀತಿಃ  ::  pa~nchashItiH  ::  ೮೫ / ಎಂಭತ್ತೈದು  :: 85 / Eighty Five
८६ / षडशीतिः  ::  ಷಡಶೀತಿಃ  ::  ShaDashItiH  :: ೮೬ / ಎಂಭತ್ತಾರು  ::  86 / Eighty Six
८७ / सप्तशीतिः  ::  ಸಪ್ತಶೀತಿಃ  ::  saptashItiH  :: ೮೭ / ಎಂಭತ್ತೇಳು  ::  87 / Eighty Seven
८८ / अष्टशीतिः  :: ಅಷ್ಟಶೀತಿಃ  ::  aShTashItiH  :: ೮೮ / ಎಂಭತ್ತೆಂಟು  ::  88 / Eighty Eight
८९ / नवशीतिः  ::  ನವಶೀತಿಃ  ::  navashItiH  :: ೮೯ / ಎಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು  :: 89 / Eighty Nine
९० / नवतिः  ::  ನವತಿಃ  ::  navatiH  ::  ೯೦ / ತೊಂಭತ್ತು  ::  90 / Ninety


2.10
९१ / एकनवतिः  ::  ಏಕನವತಿಃ ::  ekanavatiH  ::  ೯೧ / ತೊಂಭತ್ತೊಂದು  ::  91 / Ninety One
९२ / द्विनवतिः  ::   ದ್ವಿನವತಿಃ ::  dvinavatiH  ::  ೯೩ / ತೊಂಭತ್ತೆರಡು  ::  92 / Ninety Two
९३ / त्रिनवतिः  ::  ತ್ರಿನವತಿಃ ::  trinavatiH  :: ೯೩ / ತೊಂಭತ್ತ್ಮೂರು  ::  93 / Ninety Three
९४ / चतुर्नवतिः  ::  ಚತುರ್ನವತಿಃ ::  chaturnavatiH  :: ೯೪ / ತೊಂಭತ್ನಾಲ್ಕು  ::  94 / Ninety Four
९५ / पञ्चनवतिः  ::  ಪಞ್ಚನವತಿಃ ::  pa~nchanavatiH  ::  ೯೫ / ತೊಂಭತ್ತೈದು  ::  95 / Ninety Five
९६ / षण्णवतिः  ::  ಷಣ್ಣವತಿಃ  ::  ShaNNavatiH  ::  ೯೬ / ತೊಂಭತ್ತಾರು  ::  96 / Ninety Six
९७ / सप्तनवतिः  :: ಸಪ್ತನವತಿಃ ::  saptanavatiH  ::  ೯೭ / ತೊಂಭತ್ತೇಳು  ::  97 / Ninety Seven
९८ / आष्टनवतिः  ::  ಅಷ್ಟನವತಿಃ ::  aShTanavatiH  ::  ೯೮ / ತೊಂಭತ್ತೆಂಟು  ::  98 / Ninety Eight
९९ / नवनवतिः  ::  ನವನವತಿಃ ::  navanavatiH  ::  ೯೯ / ತೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು  ::  99 / Ninety Nine
१०० / शतम्  ::   ಶತಂ  ::  shataM  ::  ೧೦೦ / ನೂರು / ಒಂದು ನೂರು  :: 100 / One Hundred
सूचना  :: ಸೂಚನೆ  :: Note

ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವವರ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಐದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.


1. ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ
2. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ
3. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಗ್ಲ ಲಿಪ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ
4. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ
5. ಅಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ


 ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಆಂಗ್ಲ ಲಿಪ್ಯಂತರವು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯಂತರದ ಐಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.


For the convenience of different sections of learners the lessons will be in 5 forms.


1. Samskritam in Devanagari Script
2 .Samskritam in Kannada Transliteration
3. Samskritam in English Transliteration
4. Equivalent meaning in Kannada Script
5. Equivalent meaning in English Script


The English Transliteration would be based on the ITRANS system. For who would like to learn kannada script please visit the wikipedia site on Kannada
सङ्केतः :: ಸಂಕೇತಗಳು  :: Abbreviations
1.
पु - पुलिङ्गः  ::  ಪುಲ್ಲಿಂಗಃ  :: pulliMgaH  ::  ಪುಲ್ಲಿಂಗ  ::  Masculine Gender
ಪು - ಪುಲ್ಲಿಂಗ
M - Masculine


2.
स्त्री - स्त्रीलिङ्गः  :: ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಃ  ::  strIliMgaH  :: ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ :: Feminine Gender
ಸ್ತ್ರೀ - ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ
F - Feminine


3.
न - नपुंसकलिङ्गः  :: ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಃ ::  napuMsakaliMgaH  :: ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ  :: Neutral Gender
ನ - ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ
N - Neutral Gender

4.
वि - विशेषन :: ವಿಶೇಷನ ::  visheShaNa :: ವಿಶೇಷಣ :: Adjective

ವಿ - ವಿಶೇಷಣ
A - Adjective

ಪಾಠ ೧ - ಶುಭಾಶಯಗಳು :: पाठम् १ - शुभाशयाः :: Lesson 1 - Greetings

शुभाशयाः :: ಶುಭಾಶಯಗಳು :: ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್
हरिः ओम् । ::  ಹರಿಃ ಓಂ  ::  hariH om  ::  ನಮಸ್ಕಾರ :: Hello/Hi


नमस्ते । ::  ನಮಸ್ತೆ  ::  namaste  ::  ನಮಸ್ತೆ  :: Hello/Hi

नमस्कार ।  ::  ನಮಸ್ಕಾರ  :: namaskaara  :: ನಮಸ್ಕಾರ :: Hello/Hi

सुप्रभातम् | ::  ಸುಪ್ರಭಾತಂ  :: suprabhaatam  ::  ಶುಭ ದಿನ  ::  Good Morning

शुभमध्यानः ।  :: ಶುಭಮಧ್ಯಾಹ್ನಃ  :: shubhamadhyaahnaH  ::  ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ::  Good Afternoon

शुभसायंकालः ।  :: ಶುಭಸಾಯಂಕಾಲಃ  ::  shubhasaayanaMkaalaH  ::  ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ :: Good Evening

शुभरात्रिः ।  :: ಶುಭರಾತ್ರಿಃ  :: shubharaatri  ::  ಶುಭ ರಾತ್ರಿ :: Good Night

कुशलं किम् ?  :: ಕುಶಲಂ ಕಿಂ  :: kushalaM kiM  ::  ಹೇಗಿದ್ದೀರ?/ಹೇಗಿದ್ದೀಯ? / ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ?/ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ? / ಕುಶಲವೇ?  ::  How are you?

कुशलं वा ?  ::   ಕುಶಲಂ ವಾ  :: kushalaM vaa  ::  ಹೇಗಿದ್ದೀರ?/ಹೇಗಿದ್ದೀಯ? / ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ?/ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ? / ಕುಶಲವೇ? :: How are you?

कुशलः वा ? ಕುಶಲಃ ವಾ  :: kushalaH vaa :: ಹೇಗಿದ್ದೀರ?/ಹೇಗಿದ್ದೀಯ? / ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ?/ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ? / ಕುಶಲವೇ? :: How are you?

(पु::ಪು::M) कथम् अस्ति भवान् ?  ::  ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ ಭವಾನ್  ::  kathaM asti bhavaan  ::   ಹೇಗಿದ್ದೀರ?/ಹೇಗಿದ್ದೀಯ? :: How are you?
(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) कथम् अस्ति भवति ? :: ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ ಭವತಿ  :: kathaM asti bhavati :: ಹೇಗಿದ್ದೀರ?/ಹೇಗಿದ್ದೀಯ?  ::  How are you?

(पु::ಪು::M) अहं कुशली अस्मि ।    ::  ಅಹಂ ಕುಶಲೀ ಅಸ್ಮಿ  ::  ahaM kushalI asmi  ::  ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ / ನಾನು ಕುಶಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ :: I am fine

(स्त्री::ಸ್ತ್ರೀ::F) अहं कुशलीनि अस्मि ।  :: ಅಹಂ ಕುಶಲಿನೀ ಅಸ್ಮಿ ::  ahaM kushalinI asmi  ::  ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ / ನಾನು ಕುಶಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ :: I am fine

अहं कुशलं अस्मि । ::  ಅಹಂ ಕುಶಲಂ ಅಸ್ಮಿ  ::  ahaM kushalaM asmi  ::  ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ / ನಾನು ಕುಶಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ :: I am fine

अहं सम्यक् अस्मि । ::  ಅಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ಮಿ  ::  ahaM saMyak asmi  ::  ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ :: I am fine

आम् कुशलम् । ::  ಆಂ ಕುಶಲಂ  ::  aaM kushalM  ::  ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ::  Yes. I am fine

उत्तमम् / सम्यक् । ::  ಉತ್ತಮಂ / ಸಮ್ಯಕ್  ::  uttamaM / saMyak  ::  ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ / ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ  :: Good / Fine

बहु उत्तमम् / साधु, साधु / समीचितम् ।   ::  ಬಹು ಉತ್ತಮಂ / ಸಾಧು ಸಾಧು / ಸಮೀಚಿನಂ  ::  bahu uttamaM / saadu saadhu / samIchinaM  :: ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ / ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ::  Very Good

क्षम्याताम् ।  ::  ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ  :: kShamyataaM  ::  ಕ್ಷಮಿಸಿ :: Sorry / Excuse Me / Pardon Me

धन्यवादः ।  ಧನ್ಯವಾದಃ  :: dhanyavaadaH  ::  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ::  Thank You

कृपया / क्षमस्व । ::  ಕೃಪಯಾ  ::  kRRipayaa  ::  ದಯವಿಟ್ಟು ::  Please

स्वागतम् । ಸ್ವಾಗತಂ  ::  svaagataM  :: ಸ್ವಾಗತ :: Welcome

आम्  ।  :: ಆಂ  ::  aaM  ::  ಹೌದು  ::  Yes

अस्तु ।   ::  ಅಸ್ತು  ::  astu  ::  ಆಗಲಿ  ::  Okay

पुनः मिलामः ।  ::  ಪುನಃ ಮಿಲಾಮಃ  :: punaH milaamaH  ::  ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ  ::  See you again

शुभाशयाः ।  ::  ಶುಭಾಶಯಾಃ  ::  shubhaashayaaH  ::  ಶುಭಾಶಯಗಳು  ::  Best Wishes

चिंता मास्तु ।  ::  ಚಿಂತಾ ಮಾಸ್ತು  ::  chiMtaa maastu  ::  ಚಿಂತೆ ಬೇಡ / ಪರವಾಗಿಲ್ಲ  ::  Don't worry

श्रीमन् / महोदय । ಶ್ರೀಮನ್ / ಮಹೋದಯ  ::  shrIman / mahOdaya :: ಸ್ವಾಮಿ  ::  Sir

आर्ये / महोदये / मान्ये ।  ::  ಆರ್ಯೇ / ಮಹೋದಯೇ / ಮಾನ್ಯೇ  ::  aarye / mahOdaye / maanye  ::  ಮಾನ್ಯೇ  :: Madam

नववर्षस्य शुभाशयाः |   :: ನವವರ್ಷಸ್ಯ ಶುಭಾಶಯಾಃ  ::  navavarShasya shubhaashayaaH ::  ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು  ::  Happy new year

भवतः वैवाहिकजीवनं शुभमयं भवतु |  :: ಭವತಃ ವೈವಾಹಿಕಜೀವನಂ ಶುಭಮಯಂ ಭವತು ::  bhavataH vaivaahikajIvanaM shubhamayaM bhavatu  :: ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ  ::  Wish you a very happy married Life

भवतः वैवाहिकजीवनं सुमधुरंभवतु :: ಭವತಃ ವೈವಾಹಿಕಜೀವನಂ ಸುಮಧುರಂ ಭವತು :: bhavataH vaivaahikajIvanaM sumadhuraM bhavatu :: ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಮಧುರವಾಗಿರಲಿ  :: Wish you a very happy married Life

नवदम्पत्योः वैवाहिकजीवनं सुमधुरं भूयात् |  ::  ನವದಂಪತ್ಯೋಃ ವೈವಾಹಿಕಜೀವನಂ ಸುಮಧುರಂ ಭೂಯಾತ್  ::  navadaMpatyOH vaivaahikajIvanaM sumadhuraM bhUyaat  ::  ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕಜೀವನವು ಸುಮಧುರವಾಗಿರಲಿ  :: Wish the coule a very happy married life

आभिनन्दनम्  ::  ಅಭಿನಂದನಂ  ::  abhinandanaM  :: ಅಭಿನಂದನೆಗಳು  ::  Congratulations

सफलतायै अभिनन्दनम् |  ::  ಸಫಲತಾಯೈ ಅಭಿನಂದನಂ  ::  saphalataayai abhinandanaM  :: ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು  :: Hearty congratulations on your success

विजयलाभे अभिनन्दनम् |  ::  ವಿಜಯಲಾಭೇ ಅಭಿನಂದನಂ :: vijayalaabhE abhinandanaM :: ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು :: Hearty congratulations on your victory

आरोग्यं त्वरितं भूयात् |  ::  ಆರೋಗ್ಯಂ ತ್ವರಿತಂ ಭೂಯಾತ್ :: aarOgyaM tvaritaM bhUyaat  :: ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ  ::  Wish you a speedy recovery

शुभं जन्मदिनम् |  ::  ಶುಭಂ ಜನ್ಮದಿನಂ  ::  shubhaM janmadinaM  ::  ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು  ::  Happy Birthday

मेलनेन बहु संतोषः |  ::  ಮೇಲನೇನ ಬಹು ಸಂತೋಷಃ  ::  mElanEna bahu saMtOshaH  ::  ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ  ::  Happy to meet you

शुभं नववर्षम् |  :: ಶುಭಂ ನವವರ್ಷಂ  ::  shubhaM navavarShaM  ::  ಹೊಸವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು  ::  Happy new year

युगादिशुभाशयाः । ::  ಯುಗಾದಿಶುಭಾಶಯಾಃ  :: yugaadishubhaashayaaH  ::  ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು  :: Wish you happy new year / Wish you happy Ugadi

दीपावली शुभाशयाः | ::  ದೀಪಾವಲೀ ಶುಭಾಶಯಾಃ ::  dIpaavalI shubhaashayaaH  ::  ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು  :: Wish you a happy Deepavali

मकरसङ्क्रमणस्य / पोङ्गल् शुभाशयाः | ::  ಮಕರಸಙ್ಕ್ರಮಣಸ್ಯ / ಪೊಂಗಲ್ ಶುಭಾಶಯಾಃ  ::  makarasa~NkramaNasya /po~nGgal shubhaashayaaH  :: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ / ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು  ::  Wish you happy Makara Sankranti / Pongal

भवदीयः समारम्भः यशस्वी भवतु ।  ::  ಭವದೀಯಃ ಸಮಾರಂಭಃ ಯಶಸ್ವೀ ಭವತು  :: bhavadIyaH samaaraMbhaH yashasvee bhavathu  ::  ಸಮಾರಂಭವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ / ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ::  Wish the function a grand success

शुभाः ते पन्थानः ।  ::  ಶುಭಾಃ ತೇ ಪನ್ಥಾನಃ  ::  shubhaaH te panthaanaH  :: ಶುಭ ಪ್ರಯಾಣ / ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ  ::  Wish you a happy journey / Wish you a pleasant journey

हरि ऒम्, स्वागतम् :: ಹರಿ ಓಂ, ಸ್ವಾಗತ :: Hari Om, Swagatham

-
ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮೂರೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಸಿಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಸೋಣ.


Namaste, I am a student of Samskritam. As I continue to learn the language, I would be posting my learnings. Please join me in spreading one of the most ancient and the greatest language spoken by God and humans. By involving three languages - Samskritam, Kannada and English - I am trying to reach as many learners as possible.

हरि ऒम् । मम ब्लागस्य स्वागतम् ।